แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการข้อมูลข่าวสารคณะวิศวกรรมศาสตร์
ส่วนที่ 1
ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามUntitled title
สถานะของผู้ตอบแบบสอบถาม *
เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม *
ส่วนที่ 2
ข้อมูลเกี่ยวกับระบบจัดการข้อร้องเรียน
1. ท่านเคยใช้บริการระบบข้อมูลข่าวสารประเภทใด (ตอบได้มากกว่า 1 ประเภท)
ระบุ ข้อมูลอื่นๆ
Your answer
2. ท่านคิดว่าระบบบริการข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่มีความเหมาะสมหรือไม่
3. หากท่านเห็นว่าระบบบริการข้อมูลข่าวสารเดิมไม่เหมาะสม ท่านคิดว่าควรมีการแจ้งผ่านโดยใช้ช่องทางใด โปรดระบุ
Your answer
ส่วนที่ 3
ข้อมูลการแสดงความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย ลงในช่องระดับความพึงพอใจที่ตรงกับท่าน 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด
5
4
3
2
1
1. ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลในระบบ
2. ความเป็นปัจจุบันของข้อมูลในระบบ
3. ความเหมาะสมของรูปแบบที่ใช้ในระบบ
4. ความน่าเชื่อถือของข้อมูลในระบบ
5. ความสะดวกในการใช้งานระบบ
6. ความน่าสนใจของข้อมูลในระบบ
7. ความหลากหลายของข้อมูลในระบบ
8. การใช้ประโยชน์จากระบบ
ส่วนที่ 4
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Naresuan University. Report Abuse - Terms of Service