แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจในการใช้ระบบสารสนเทศ ของกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
แบบสอบถามชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจในการใช้ระบบสารสนเทศ ของกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพในการใช้งานของระบบสารสนเทศ ให้เป็นไปตามความคาดหวังของผู้ใช้บริการ
1.1 เพศ *
1.2 สถานภาพ *
1.3 หน่วยงานต้นสังกัด *
1.4 ประเภทของสารสนเทศที่ใช้บริการ (สามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
1.5 ความถี่ในการใช้งานระบบสารสนเทศ *
ตอนที่ 2 สอบถามความพึงพอใจในการใช้ระบบสารสนเทศ
กรุณากรอกแบบสอบถาม เพื่อแสดงความคิดเห็นตามความพึงพอใจในแต่ละระดับ ดังนี้
ระดับ 5 = พึงพอใจมากที่สุด
ระดับ 4 = พึงพอใจมาก
ระดับ 3 = พึงพอใจปานกลาง
ระดับ 2 = พึงพอใจน้อย
ระดับ 1 = ควรปรับปรุง
*
5 คะแนน (พึงพอใจมากที่สุด)
4 คะแนน (พึงพอใจมาก)
3 คะแนน (พึงพอใจปานกลาง)
2 คะแนน (พึงพอใจน้อย)
1 คะแนน (ควรปรับปรุง)
2.1 ข้อมูลสารสนเทศมีความทันสมัย เป็นปัจจุบัน
2.2 ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้
2.3 ระบบสารสนเทศเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน
2.4 ข้อมูลตอบสนองตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน
2.5 มีการจัดระบบข้อมูลเป็นหมวดหมู่
2.6 ประสิทธิภาพ/ความรวดเร็วในการตอบสนองของระบบ
2.7 ระบบใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน
2.8 เข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้ในเวลาอันสั้น
2.9 มีการจัดการระดับความปลอดภัย หรือกำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล
2.10 ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการใช้งานระบบ
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงระบบสารสนเทศ
สิ่งที่ท่านอยากให้พัฒนาเพิ่มเติม หรือปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.