แบบประเมินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การออกแบบสื่อเพื่อการนำเสนอผลงานวิจัย"
โดย สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
และเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง
วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุม สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
และระบบออน์ไลน์ โดยใช้โปรแกรม Microsoft Team
เพศ *
อายุ *
การศึกษา *
การรับทราบข่าวสารการจัดงานในครั้งนี้ *
สังกัด *
สถานะ *
ประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพรวมของโครงการ *
1
2
3
4
5
ด้านความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ ก่อน การบรรยาย
ด้านความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ หลัง การบรรยาย
สามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรม ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้
สามารถนำความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดให้เพื่อนร่วมงานได้
ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ
วิทยากรมีความรู้ ความสามารถ ถ่ายทอดความรู้ได้เข้าใจง่าย ชัดเจน ตอบข้อซักถามได้ชัดเจน นำไปปฏิบัติได้จริง
สามารถติดต่อ สอบถามเข้าร่วมโครงการอบรมฯไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน
เจ้าหน้าที่ให้บริการตอบข้อซักถาม ข้อสงสัยได้ชัดเจน
ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่รับบริการวิชาการ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการจัดโครงการ
ความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการโดยภาพรวม
หัวข้อที่ต้องการเข้าร่วมอบรมในครั้งต่อไป
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy