แบบประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ รหัส ง31102

แบบสอบถาม มี 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของนักเรียน
ตอนที่ 2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของนักเรียน

  ข้อแนะนำ ให้นักเรียนตอบแบบสอบถามต่อไปนี้ โดยเลือกตามความเป็นจริง
  This is a required question
  This is a required question

  ตอนที่ 2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชา ง31102 เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ ของครูผู้สอน

  ข้อแนะนำ ให้นักเรียนตอบแบบสอบถามต่อไปนี้ โดยเลือก ระดับความพึงพอใจ ตามความคิดเห็นของนักเรียน ดังนี้ 5 หมายถึง มากที่สุด 4 หมายถึง มาก 3 หมายถึง ปานกลาง 2 หมายถึง น้อย 1 หมายถึง น้อยที่สุด
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ที่มา : ปรับปรุง จากงานวิชาการ โรงเรียนธารทองพิทยาคม

  ขอขอบใจนักเรียนทุกคนที่ตอบแบบสอบถาม