DANH SÁCH BỔ SUNG TÀI KHOẢN HỌC BỔNG KKHT HK1/13-14

Nhà Trường thực hiện việc chốt danh sách để bổ sung số tài khoản chuyển học bổng vào Tài khoản cho các bạn. Việc bổ sung số tài khoản sẽ được thông báo sau bằng việc bổ sung ở danh sách khác. Trân trọng