ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ : กรณีศึกษา สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด

ตอนที่ 1 : สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
คำชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมายลงใน  หน้าข้อความที่ท่านเลือกเพียงคำตอบเดียว
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  1. สหกรณ์สามารถช่วยเหลือทางด้านการเงินได้ในยามฉุกเฉิน
  2. ระเบียบเงินกู้บางประเภท สมาชิกสามารถเลือกใช้บุคคลค้ำประกันได้ ทำให้สะดวกและคล่องตัวยิ่งขึ้นในการกู้ยืม
  3. ระเบียบเงินกู้ทำให้สมาชิกมีความคล่องตัวอย่างมากในการ ปลูกบ้าน ซื้อยานพาหนะ ชำระหนี้ ใช้จ่ายด้านอุปโภคบริโภค ฯลฯ ทั้งของตนเองและสมาชิกในครอบครัว
  Please enter one response per row
  1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่สูงกว่าธนาคารพาณิชย์ทั่วไปส่งเสริมให้สมาชิกออมเงินมากยิ่งขึ้น
  2. มีการจ่ายปันผลจากหุ้น และเฉลี่ยคืนจากดอกเบี้ยเงินกู้ ในอัตราที่สูงทำให้สมาชิกมีเงินออมมากขึ้น
  3. มีบริการเงินฝากหลายประเภทให้สมาชิกเลือกใช้ตาม ความเหมาะสมกับสภาพคล่องทางการเงินของสมาชิกเอง
  Please enter one response per row
  1. สหกรณ์สร้างความผูกพันในระหว่างสมาชิก ให้ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
  2. ทำให้เกิดการมีส่วนร่วม เกิดมุมมองในภาพรวมของบรรดาหมู่สมาชิกมากขึ้น
  Please enter one response per row
  1. การเป็นสมาชิกสหกรณ์ทำให้ท่านมีปัจจัยต่างๆ มาตอบสนองความต้องการได้รวดเร็ว ทั้ง บ้าน ยานพาหนะ ที่ดิน สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ
  2. การเป็นสมาชิกสหกรณ์ทำให้ท่านมีเงินออมมากขึ้น
  3. การเป็นสมาชิกสหกรณ์ทำให้ท่านมีหลักประกันสำหรับครอบครัวมากขึ้น
  Please enter one response per row
  1. บริการรับฝากเงินโดย หัก ณ ที่จ่าย เป็นการออมไปในตัว ทำให้สมาชิกมีเงินเก็บสะสมไว้ใช้ในบั้นปลายชีวิต
  2. บริการซื้อหุ้นโดย หัก ณ ที่จ่าย เป็นการออมไปในตัว ทำให้สมาชิกมีเงินเก็บสะสมไว้ใช้ในบั้นปลายชีวิต
  3. เพื่อสร้างความมั่นคงในบั้นปลายชีวิต ท่านสามาถนำเงินที่เหลือจากการใช้จ่าย มาฝากกับสหกรณ์ได้ในอัตราดอกเบี้ยที่ยุติธรรมไม่หักภาษี
  Please enter one response per row
  1. ท่านได้รับสวัสดิการต่างๆ เพิ่มขึ้นเมื่อเป็นสมาชิก เช่น เงินทุนสาธารณประโยชน์, ทุนการศึกษาให้กับบุตรสมาชิก, สวัสดิการกรณีสมาชิกและคู่สมรสถึงแก่กรรม, สวัสดิการอายุ 60 ปี, ทุนสงเคราะห์ภัยพิบัติต่างๆ เป็นต้น
  2. สมาชิกทุกคนมีโอกาสได้รับสวัสดิการต่างๆ จากสหกรณ์ได้อย่างเท่าเทียมกัน
  Please enter one response per row
  1. สถานที่สำนักงานสหกรณ์ที่ใช้บริการกว้างขวาง ทันสมัย สวยงาม
  2. แผนกบริการด้านต่างๆ แยกกันเป็นสัดส่วนชัดเจน หาง่าย ไม่สับสน
  3. ความสะอาดบริเวณภายในสำนักงาน และห้องน้ำ
  Please enter one response per row
  1. เจ้าหน้าที่แต่งกายสุภาพ สะอาด ถูกกาลเทศ
  2. เจ้าหน้าที่สหกรณ์ให้บริการตรงเวลาและสม่ำเสมอ
  3. เจ้าหน้าที่มีมารยาทดี บริการให้ความช่วยเหลือด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และเสมอภาค
  Please enter one response per row
  1. อุปกรณ์ เครื่องมือที่ให้บริการมีปริมาณเพียงพอที่จะต้องรับสมาชิก
  2. อุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงานสามารถช่วยให้เจ้าหน้าที่บริการท่านได้รวดเร็ว
  Please enter one response per row
  1. ความต้องการผลตอบแทนที่สูงขึ้น
  2 ความต้องการหาแหล่งเงินกู้ ที่อัตราดอกเบี้ยต่ำ
  3. ความต้องการหาหลักประกันให้แก่ตนเองและครอบครัว
  Please enter one response per row
  1. ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบริการและความเคลื่อนไหวต่างๆ ของสหกรณ์ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ที่เป็นทางการ ทั้ง เว็บไซด์ วารสาร แผ่นพับต่างๆ ไม่ขาดตกบกพร่อง
  2. ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบริการและความเคลื่อนไหวต่างๆ ของสหกรณ์ ผ่านช่องทางที่ไม่เป็นทางการ เช่น จากสมาชิกด้วยกันเองบอกกันปากต่อปาก
  Please enter one response per row
  1. ท่านพิจารณาจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของสหกรณ์ที่สูงกว่า
  2. ท่านพิจารณาจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ต่ำกว่า
  3. ท่านพิจารณาจากการอนุมัติเงินกู้ที่รวดเร็ว
  Please enter one response per row
  1. ช่องทางการรับฝากเงินหลายช่องทางและสะดวก ทั้งฝากด้วยตนเองที่สหกรณ์ หรือฝากผ่านธนาคารพาณิชย์อื่น
  2. มีบริการเงินกู้หลายประเภทให้เลือกใช้บริการตามความจำเป็น
  3. การติดต่อทำธุรกรรมกับสหกรณ์กระทำได้ง่ายไม่ยุ่งยากซับซ้อน
  Please enter one response per row
  1. ท่านมีความพึงพอใจต่ออัตราดอกเบี้ยเงินฝากและอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของสหกรณ์
  2. ท่านมีความพึงพอใจต่ออัตราการจ่ายเงินเฉลี่ยคืนจากดอกเบี้ยเงินกู้ของสหกรณ์
  3. สหกรณ์สามารถตอบโจทย์ทางการเงินท่านได้
  Please enter one response per row
  This is a required question