แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานการนำเสนอโครงงานคุณธรรม (Best Practice) ปีการศึกษา 2563
คำชี้แจง
1. แบบสอบถามความพึงพอใจการดำเนินงานประกวดโครงงานคุณธรรม ปีการศึกษา 2563 กิจกรรมพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม โครงการคุณธรรมนำชีวิต เชิดชูชาติ ศาสน์ กษัตริย์ จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักรู้ และเข้าใจกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล เห็นคุณค่าแห่งคุณธรรมความดี มีคุณธรรม จริยธรรม มุ่งมั่นทำความดี เป็นพลเมืองดีของสังคมห้ และเพื่อให้ผู้ร่วมงานได้ประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานกิจกรรมฯดังกล่าว
2. กำหนดการจัดกิจกรรมการประกวดโครงงานของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 ขึ้นในวันที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00-15.30 น.ณ หอประชุมชินสีห์
3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของท่าน คณะกรรมการดำเนินงานจะนำไปพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการดำเนินงานในภาพรวมเท่านั้น ดังนั้นการตอบแบบประเมินตามความเป็นจริง จะทำให้สามารถปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานกิจกรรมในครั้งต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. แบบประเมินความพึงพอใจในการดำเนินงานฯ มีทั้งสิ้น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
ตอนที่ 2 รายการประเมิน
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
5. ระดับความพึงพอใจในการดำเนินงานฯ มีดังนี้
5 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด
4 หมายถึง พึงพอใจมาก
3 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง
2 หมายถึง พึงพอใจน้อย
1 หมายถึง พีงพอใจน้อยที่สุด
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
1.1 เพศ *
1.2 สถานภาพ *
ตอนที่ 2 รายการประเมิน
รายการประเมิน *
5 ความพึงพอใจมากที่สุด
4 ความพึงพอใจมาก
3 ความพึงพอใจปานกลาง
2 ความพึงพอใจน้อย
1 ความพึงพอใจน้อยที่สุด
1. ความพร้อมของวัสดุ อุปกรณ์ในการทำโครงงาน
2. การเตรียมความพร้อมในการนำเสนอฺBest Practice
3. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการนำเสนอ
4. คณะกรรมการประเมินมีความโปร่งใสและยุติธรรม
5. ความเหมาะสมของสถานที่ โต๊ะ ที่จัดวางบอร์ดในการนำเสนอ
6. ความร่วมมือร่วมใจของเพื่อน ๆ ในการจัดทำโครงงานคุณธรรม
7. ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นที่ได้จากคณะกรรมการประเมิน
8. ความเหมาะสมและความชัดเจนของเกณฑ์การประเมิน
9. โครงงานคุณธรรมช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดี
10. ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงงานคุณธรรม
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากการดำเนินงานครั้งนี้
ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานครั้งต่อไป
คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรมฯ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทร.055-304180 โทรสาร 055-304181 Website: http//www.bdc.ac.th E-mail : academic.chinnaraj@gmail.com Facebook:พุทธชินราชพิทยา โรงเรียน
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy