Ankieta w ramach konsultacji społecznych dotycząca opracowania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Radzionkowie na lata 2021-2030
W związku z prowadzonymi przez Ośrodek Pomocy Społecznej pracami nad Gminną Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych w Radzionkowie na lata 2021-2030 zwracam się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Ankietę podzielono na 10 obszarów tematycznych, w których znajdują się pytania jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru. W pytaniach wielokrotnego wyboru określona została liczba wymaganych odpowiedzi. Badanie ankietowe jest anonimowe i zostanie przeprowadzone za pomocą ankiety google. To Państwo, jako mieszkańcy, znacie najlepiej mocne i słabe strony Radzionkowa, jego szanse oraz zagrożenia. Zatem proszę o udzielenie odpowiedzi na każde z pytań ankietowych, gdyż tylko kompletne informacje pozwolą wskazać najważniejsze problemy społeczne i potrzeby naszego miasta.
Przekazane opinie, uwagi i sugestie, jako cenne źródło informacji, stanowiące odzwierciedlenie aktualnych i rzeczywistych potrzeb społeczno-gospodarczych, zostaną zestawione i uwzględnione przy opracowaniu Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2030, w zakresie jej celów, priorytetów oraz kierunków działań w perspektywie najbliższych lat.

Ankieta dostępna na stronie internetowej Urzędu Miasta Radzionków: www.radzionkow.pl oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie: www.ops.radzionkow.pl Formularz ankiety również w formie papierowej dostępny w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie.
Wypełnione ankiety proszę składać do dnia 31.07.2020 r. Formularze papierowe można składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Radzionków oraz sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie.Dziękuję za czas poświęcony na wypełnienie ankiety
Burmistrz Miasta Radzionków
dr Gabriel Tobor
I. KULTURA I SZTUKA
Czy liczba imprez kulturalnych organizowanych przez Gminę jest wystarczająca? *
W jaki sposób dowiaduje się Pani/Pan o organizowaniu imprez kulturalnych? *
Jak Pani/Pan ocenia jakość usług świadczonych przez obiekty kulturalne na terenie Radzionkowa? *
II. OŚWIATA I EDUKACJA
Jakiego rodzaju zajęć w lokalnych szkołach jest brak lub ich liczba jest niewystarczająca? (proszę wskazać maksymalnie 3 odpowiedzi) *
Required
Jak Pani/Pan ocenia poziom edukacji i kształcenia na terenie Radzionkowa? *
Jak Pani/Pan ocenia liczbę placówek oświatowych (przedszkola, szkoły) w Gminie? Czy ich liczba jest wystarczająca? *
III. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
Jak ocenia Pani/Pan stan bezpieczeństwa na terenie Radzionkowa? *
W jaki sposób Pani/Pana zdaniem zmienia się poziom bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy? *
Co Pani/Pana zdaniem wpłynęłoby na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa publicznego w naszej Gminie? (proszę wskazać maksymalnie 2 odpowiedzi) *
Required
IV. ZDROWIE PUBLICZNE
Jak Pani/Pan ocenia dostępność do usług ochrony zdrowia w Gminie (podstawowa opieka zdrowotna)? *
Jak Pani/Pan ocenia dostęp do lekarzy specjalistów w Gminie? *
Czy widzi Pani/Pan potrzebę realizacji profilaktycznych programów zdrowotnych na terenie Radzionkowa? *
Co Pani/Pana zdaniem mogłoby wpłynąć na poprawę zdrowia mieszkańców? *
V. POLITYKA SPOŁECZNA / PROFILAKTYKA
Jakie problemy w Pani/Pana ocenie najczęściej dotykają mieszkańców Radzionkowa? (proszę wskazać maksymalnie 5 odpowiedzi) *
Required
Czy na terenie Radzionkowa zauważa Pani/Pan problemy z alkoholizmem wśród mieszkańców? *
Czy na terenie Radzionkowa zauważa Pani/Pan problemy związane z narkomanią? *
Czy na terenie Radzionkowa zauważa Pani/Pan problemy związane z przemocą? *
Jakie negatywne zjawiska odnoszące się do dzieci i młodzieży dostrzega Pani/Pan najczęściej w Radzionkowie? (proszę wskazać maksymalnie 3 odpowiedzi? *
Required
Z jakimi problemami społecznymi Pani/Pana zdaniem najczęściej spotykają się osoby starsze na terenie Radzionkowa? (proszę wskazać maksymalnie 3 odpowiedzi) *
Required
Z jakimi problemami społecznymi Pani/Pana zdaniem najczęściej spotykają się osoby niepełnosprawne na terenie Radzionkowa? (proszę wskazać maksymalnie 3 odpowiedzi) *
Required
Jakie są Pani/Pana zdaniem przyczyny bezradności rodziców w sprawach opiekuńczo-wychowawczych oraz prowadzenia gospodarstwa domowego? (proszę wskazać maksymalnie 3 odpowiedzi) *
Required
Na jakie obszary w Pani/Pana opinii samorząd lokalny Radzionkowa powinien położyć największy nacisk w celu rozwiązania najważniejszych problemów społecznych? (proszę wskazać maksymalnie 5 odpowiedzi) *
Required
VI. GOSPODARKA KOMUNALNA / OCHRONA ŚRODOWISKA
Jak Pani/Pan ocenia czystość na terenie Gminy? *
Jak Pani/Pan ocenia system segregacji odpadów na terenie Radzionkowa? *
Jak Pani/Pan ocenia poziom wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy? *
VII. RYNEK PRACY / PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
Jak Pani/Pan ocenia poziom dostępności mieszkańców do towarów i usług na terenie Gminy? *
Według Pani/Pana znalezienie pracy na terenie Gminy Radzionków jest: *
Jak Pani/Pan ocenia atrakcyjność inwestycyjną obszaru Gminy (cechy, dzięki którym jest atrakcyjna dla inwestorów z zewnątrz)? *
VIII. INFRASTRUKTURA
Jak Pani/Pan ocenia działalność Gminy na rzecz osób niepełnosprawnych (dostęp do jednostek organizacyjnych Gminy, placówek kulturalnych, sportowych itd.) *
Działania inwestycyjne podejmowane przez Gminę są Pani/Pana zdaniem prowadzone: *
Jak Pani/Pan ocenia małą infrastrukturę drogową w Radzionkowie (ciągi pieszo-rowerowe, oświetlenie, przystanki, itd)? *
IX. TURYSTYKA
Czy działania podejmowane w zakresie promocji atrakcji turystycznych na terenie Radzionkowa są: *
Jak Pani/Pan ocenia atrakcyjność turystyczną Radzionkowa (ilość i jakość zabytków, miejsc atrakcyjnych pod względem przyrodniczym, stan środowiska naturalnego, ścieżki przyrodnicze, edukacyjne)? *
X. SPORT I REKREACJA
Jak Pani/Pan ocenia stan i jakość terenów rekreacyjnych w Radzionkowie (parki, miejsca spacerowe)? *
Jak Pani/Pan ocenia poziom rozwoju zaplecza sportowo-rekreacyjnego (boiska, place zabaw, parki, ławeczki?) *
Jak Pani/Pan ocenia funkcjonowanie obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie Radzionkowa? *
Jak Pani/Pan ocenia ofertę spędzania czasu wolnego na terenie Gminy (dla dzieci, młodzieży, dorosłych, seniorów)? *
ANALIZA SWOT
MOCNE I SŁABE STRONY, SZANSE I ZAGROŻENIA GMINY RADZIONKÓW
Co w Pani/Pana opinii jest MOCNA STRONĄ, która pozwoli na szybkie i skuteczne rozwiązanie problemów społecznych mieszkańców Gminy Radzionków? (proszę wskazać maksymalnie 10 odpowiedzi) *
Required
Co w Pani/Pana opinii jest SŁABĄ STRONĄ, która może spowolnić proces rozwiązywania problemów społecznych mieszkańców Gminy Radzionków? (proszę wskazać maksymalnie 10 odpowiedzi) *
Required
Co w Pani/Pana opinii jest SZANSĄ, której wykorzystanie może przyczynić się do rozwiązania problemów społecznych mieszkańców Gminy Radzionków? (proszę wskazać maksymalnie 10 odpowiedzi) *
Required
Co w Pani/Pana opinii jest ZAGROŻENIEM, które mogłoby uniemożliwić lub w znaczący sposób utrudnić rozwiązanie problemów społecznych mieszkańców Gminy Radzionków? (proszę wskazać maksymalnie 10 odpowiedzi) *
Required
Które z poniższych twierdzeń w Pani/Pana opinii najlepiej charakteryzuje Gminę Radzionków? (proszę wskazać maksymalnie 3 odpowiedzi) *
Required
Jeżeli w ankiecie nie znalazły się pytania/odpowiedzi, które według Pani/Pana mogą mieć znaczenie przy opracowywaniu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Radzionków, proszę w tym miejscu wpisać swoje uwagi/sugestie
METRYKA
Płeć: *
Wiek: *
Wykształcenie: *
Miejsce zatrudnienia: *
Liczba osób składająca się na Pani/Pana gospodarstwo domowe: *
Związek z terenem Gminy Radzionków: *
Bardzo dziękujemy za wypełnienie ankiety
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy