แบบประเมินคุณภาพของเว็บบล็อก (Weblog)

  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ตอนที่ 2 แบบประเมินคุณภาพของเว็บบล็อก (Weblog)

  ผู้ตอบแบบประเมิน กรุณาใส่เครื่องหมาย ลงในช่องระดับความคิดเห็นของท่านที่พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นข้อเลือกที่เหมาะสม หากมีความคิดเห็นหรือข้อแนะนำเพิ่มเติม กรุณาเขียนลงในช่องว่างที่กำหนดให้ แบบประเมินนี้ กำหนดระดับคุณภาพเป็น 5 ระดับ คือ 1 = น้อยที่สุด 2 = น้อย 3 = ปานกลาง 4 = มาก และ 5 = มากที่สุด

  ด้านการออกแบบเว็บบล็อก

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ด้านการเชื่องโยง (Link)

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ด้านเนื้อหา

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question