โครงการประกวดภาพถ่ายการกุศล
ในค่ายศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ (Art for All) ทศวรรษที่ ๓
วันเสาร์ที่ ๘ กรกฏาคม ๒๕๖๐ ณ อาราญาน่า ภูพิมาน รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครราชสีมา
หลักการและเหตุผล
โครงการค่ายศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ (Art for All) ถือเป็นกิจกรรมหลักที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มีกิจกรรมร่วมกัน มีความสามัคคีร่วมมือร่วมใจเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันด้วยการใช้งานศิลปะเป็นสิ่งหล่อหลอม รวมทั้งเป็นการสร้างเวทีในการแสดงออก แลกเปลี่ยนทัศนคติ ความรู้ และประสบการณ์ตลอดจนพัฒนาศักยภาพงานทางศิลปกรรม อันก่อให้เกิดการเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน การช่วยเหลือเกื้อกูลและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข อันจะนำไปสู่การพัฒนาให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพของสังคม ซึ่งการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวนับเป็นการสร้างเจตคติที่ดีให้เกิดขึ้นกับเยาวชน และในทางกลับกันได้เปิดโอกาสให้ผู้สนใจทั่วไปเข้าเยี่ยมชมการทำกิจกรรม อันจะนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงเจตคติของ สังคมซึ่งมีต่อคนพิการจากเดิมในลักษณะของความสงสารเวทนาและต้องให้ความสงเคราะห์เป็นความเสมอภาคเท่าเทียมกัน
วัตถุประสงค์
การประกวดภาพถ่ายในครั้งนี้ได้ดำริขึ้นด้วยความปรารถนาดีจากมูลนิธิศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ Art for All เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจและผู้รักการถ่ายภาพ และศิลปะที่มีจิตอาสาและใจกุศล บันทึกภาพถ่ายถึงความงาม ความสดใส ความสามารถ ของการเรียนรู้ศิลปะเด็กพิเศษให้กว้างไกลสู่สาธารณะชน
ประเภทภาพถ่าย
กล้องถ่ายภาพดิจิตอล หรือกล้องฟิล์ม
ผู้เข้าร่วมโครงการ
บุคคลทั่วไป ไม่จำกัดเพศ และอายุ
รางวัล
รางวัลที่หนึ่ง
ถ้วยรางวัลเกียรติยศ จากสมาพันธ์สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย และเหรียญทองที่ระลึก “วันนักถ่ายภาพไทย” พร้อม gift voucher ห้องพักหนึ่งห้อง หนึ่งคืนพร้อมอาหารเช้าสองท่านที่ อาราญาน่า ภูพิมาน รีสอร์ท แอนด์ สปา (ใช้ได้ตั้งแต่ กรกฎาคม ถึง พฤศจิกายน 2560) และเกียรติบัตรจากมูลนิธิ Art for All และคูปองอัดขยายภาพ มูลค่า ๕,๐๐๐ บาท จาก IQ LAB
รางวัลที่สอง
ถ้วยรางวัลเกียรติยศจากมูลนิธิ Art for All พร้อมเกียรติบัตร และ และเหรียญเงินที่ระลึก “วันนักถ่ายภาพไทย”จากสมาพันธ์สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย พร้อมคูปองอัดขยายภาพ มูลค่า ๓,๐๐๐ บาท จาก IQ LAB

รางวัลที่สาม
ถ้วยรางวัลเกียรติยศจากมูลนิธิ Art for All พร้อมเกียรติบัตรและเหรียญนาคที่ระลึก “วันนักถ่ายภาพไทย”จากสมาพันธ์สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย และคูปองอัดขยายภาพ มูลค่า ๒,๐๐๐ บาท จาก IQ LAB

รางวัลชมเชยห้ารางวัล
เหรียญทองแดงที่ระลึก “วันนักถ่ายภาพไทย”จากสมาพันธ์สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย และเกียรติบัตรจากมูลนิธิ Art for All พร้อมคูปองอัดขยายภาพ มูลค่ารางวัลละ ๑,๐๐๐ บาท จาก IQ LAB

กำหนดการ
วันเสาร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ อาราญาน่า ภูพิมาน รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.นครราชสีมา
มีรถรับส่งฟรี รถออกเวลา ๖.๓๐ น. ที่ปั๊ม ปตท. วิภาวดีรังสิต ( ตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย )
๘.๐๐ – ๙.๐๐ น. ผู้เข้าประกวดแสดงตน ณ จุดลงทะเบียนประกวด
๙.๐๐ - ๙.๓๐ น. ชี้แจงรายละเอียด และกติกา
๙.๓๐ - ๑๗.๐๐ น. ถ่ายภาพ หัวข้อ ศิลปะเพื่อมวลมนุษย์: ก้าวข้ามขีดจำกัด
วันจันทร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ปิดรับผลงานประเภทถ่ายภาพ
วันอังคารที่ ๘ สิงหาคม ประกาศผลการประกวด
เดือนกันยายน จัดแสดงนิทรรศการ
สถานที่ส่งภาพ
มูลนิธิศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ ๑๒/๗-๙ ชั้น ๔ ถนนพลับพลาไชย เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐ (กรณีส่งทางไปรษณีย์ ดูวันประทับตราเป็นสำคัญ) หรือส่งด้วยตนเอง
เงื่อนไข
๑. เป็นภาพสีหรือขาวดำ ที่ถ่ายด้วยไฟล์ดิจิตอล หรือสแกนจากฟิล์ม สามารถปรับสีเพื่อให้คุณภาพดีขึ้น แต่ทั้งนี้ภาพยังคงดูเป็นธรรมชาติอย่างเหมาะสม
๒.ให้ส่งเป็นรูปแบบไฟล์ดิจิตอลเท่านั้น โดยมีค่าความละเอียดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ pixels ด้านกว้างสุดไม่ต่ำกว่า ๑,๘๐๐ pixels และด้านยาวไม่ต่ำกว่า ๒,๘๐๐ pixels พร้อมแนบไฟล์ภาพสกุล JPG, TIFF (๑ไฟล์ ต่อ ๑ ผลงาน)
๓. ผู้ส่งภาพต้องตั้งชื่อภาพพร้อมคำอธิบายพอสังเขป พร้อมชื่อ ที่อยู่ผู้ส่งผลงานด้านหลังของภาพถ่าย
๔. ขนาดของภาพถ่ายมีขนาด ๘x๑๒ นิ้ว ติดลงบนฟิวเจอร์บอร์ดสีขาว เว้นขอบขาวโดยรอบด้านละ ๑.๕ นิ้ว
๕. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นภาพที่ถูกรังสรรค์ขึ้นในวันกิจกรรมที่กำหนดไว้เท่านั้น และห้ามนำผลงานของบุคคลอื่นส่งประกวดโดยเด็ดขาด
๖. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดทุกท่านต้องเก็บภาพต้นฉบับไว้ในกรณีกรรมการได้คัดเลือกภาพเข้ารับรางวัล ต้องส่งไฟล์ต้นฉบับมายังผู้จัดการประกวด
๗. ภาพถ่ายทุกภาพทางผู้จัดสามารถนำมาใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ Art for All ได้โดยไม่ต้องมีค่าตอบแทนใดๆ เพื่อการกุศลมิใช่การค้า และลิขสิทธิ์ยังคงเป็นของผู้ถ่ายภาพ
๘. มูลนิธิศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ผลงานทุกชิ้น
๙. คณะกรรมการตัดสินสามารถกำหนดวิธีการตัดสินแบบมาตรฐานสากลและถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
๑๐. ผู้เข้าประกวดรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการประกวด
๑๑. เจ้าหน้าที่มูลนิธิศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ Art for All ไม่มีสิทธิส่งภาพประกวด
๑๒. ผู้จัดจะจัดรถให้ไปถ่ายภาพ ในวันเสาร์ที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๖.๓๐ น. ที่ปั๊ม ปตท. วิภาวดีรังสิต ( ตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ) โดยไม่คิดมูลค่า สำหรับท่านที่ลงทะเบียนล่วงหน้ากับ สมาพันธ์สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย โปรดแจ้งชื่อเพื่อขึ้นรถได้ที่คุณยงยุทธ ( เม้ง ) อุปนายกสมาคมถ่ายภาพกรุงเทพ โทร. ๐๘๙​ ๕๐๖​ ๕๑๕๖
๑๓. ท่านที่ลงทะเบียนล่วงหน้า เพื่อขึ้นรถบัสกับ คุณยงยุทธ ( เม้ง ) อุปนายก สมาคมถ่ายภาพกรุงเทพ โทร. ๐๘๙​ ๕๐๖​ ๕๑๕๖ จะได้รับเหรียญ ที่ระลึก “ วันนักถ่ายภาพไทย “ จากสมาพันธ์สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย จำกัด เพียง ๓๕ ท่าน
หมดเขตรับสมัคร
-นางสาวสมถวิล บุญน้อม (โอเล่) มูลนิธิศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ Art for All โทร. ๐๘ ๙๘๑๙ ๗๑๐๔
-อาจารย์พิสิฐ เสนานันท์สกุล สมาพันธ์สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย โทร. ๐๙ ๓๓๒๔ ๖๙๘๙
-นายยงยุทธ ( เม้ง ) สมาคมถ่ายภาพกรุงเทพ โทร. ๐๘๙​ ๕๐๖​ ๕๑๕๖
-นายนพดล อาชาสันติสุข นิตยสาร คาเมราร์ต โทร.๐๒ ๒๓๕ ๙๙๕๘
-นายสมเพ็ชร เจียรมณีทวีสิน (IQ LAB) โทร. ๐๒ ๗๑๔ ๐๖๔๔
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms