แบบสอบถามความถึงพอใจ/ความไม่พึงพอใจ
การขออนุญาตนำเข้า ส่งออก สัตว์ป่า ซากสัตว์ป่า และผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่า ผ่านระบบออนไลน์
Sign in to Google to save your progress. Learn more
เรียน ท่านผู้ใช้บริการ
เพื่อให้การบริการเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีประสิทธิภาพ และโปร่งใส จึงมีความจำเป็นต้องขอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากท่าน เพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการต่อไป
สถานภาพผู้รับบริการ *
ด้านการให้บริการทางระบบออนไลน์ในการขออนุญาต
ท่านมีความพึงพอใจ/ความไม่พึงพอใจในประเด็นต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด
(จำแนกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ พอใจมากที่สุด = 5, พอใจมาก = 4, พอใจปานกลาง = 3, พอใจน้อย = 2, ไม่พอใจ 1)
กรุณาตอบคำถามทุกข้อ *
5
4
3
2
1
ขั้นตอนในการขออนุญาต สะดวก และรวดเร็ว
ใบอนุญาต ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน
การชำระค่าธรรมเนียม สะดวก และรวดเร็ว
ด้านผลจากการให้บริการในการขออนุญาต
ท่านมีความพึงพอใจ/ความไม่พึงพอใจในประเด็นต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด
(จำแนกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ พอใจมากที่สุด = 5, พอใจมาก = 4, พอใจปานกลาง = 3, พอใจน้อย = 2, ไม่พอใจ 1)
*
5
4
3
2
1
ได้รับการบริการที่ดี สะดวก รวดเร็ว
ความพึงพอใจ/ความไม่พึงพอใจต่อการให้บริการในภาพรวม
ท่านมีความพึงพอใจ/ความไม่พึงพอใจในประเด็นต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด
(จำแนกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ พอใจมากที่สุด = 5, พอใจมาก = 4, พอใจปานกลาง = 3, พอใจน้อย = 2, ไม่พอใจ 1)
*
5
4
3
2
1
ความพึงพอใจต่อการให้บริการในภาพรวม
ขอเสนอแนะ / ความคิดเห็น
ขอขอบคุณท่านที่สละเวลาและให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม มา ณ โอกาสนี้
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy