แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร ตชด.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๒
คำชี้แจง
๑. แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ท่านในฐานะที่เป็นผู้บังคับบัญชาได้ประเมินคุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร ตชด.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๒
๒. คำตอบของท่านถือเป็นความลับและไม่มีผลกระทบต่อท่านในทุกๆ ด้าน
๓. ข้อมูลที่ได้จากท่านจะเป็นประโยชน์ต่อ กก.๔ บก.กฝ.บช.ตชด.ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและปรับปรุงหลักสูตร ตชด.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมยิ่งขึ้น
๔. ทุกคำตอบถือเป็นความคิดเห็นเฉพาะตัว ไม่มีถูกหรือผิด จึงขอความกรุณาจากท่านช่วยตอบแบบสอบถามให้ครบทุกข้อ ตามความเป็นจริงของท่าน
๕. แบบสอบถามชุดนี้ แบ่งออกเป็น ๓ ตอน
ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ ๒ การประเมินความพึงพอใจที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาอบรม
ตอนที่ ๓ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
ตำแหน่งปัจจุบัน *
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง(ปี) *
อายุราชการ (ปี) *
คุณวุฒิ *
สายงาน *
Required
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy