แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
คำชี้แจง
1. แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจของสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 แบ่งเป็น 8 ด้าน ได้แก่ การบริการงานด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบุคคล ด้านบริหารงานทั่วไป ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก และด้านการให้บริการในภาพรวมโดยมีระดับประเมินความพึงพอใจ มี 5 ระดับ คือ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก และมากที่สุด
2. โปรดระบุข้อมูล และระดับความพึงพอใจของท่านในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy