സൗജന്യ പുസ്തക വിതരണം
SC/ST വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും, മറ്റ് സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും.
KEAM, NEET, AIMS, JEE, NATA, ICAR മുതലായ എൻട്രൻസ് പരിഷകൾക്ക് തയ്യാർ എടുക്കുന്ന SC/ST വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും, മറ്റ് സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും Physics, Chemistry, Zoology, Botany, Mathematics തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളുടെ objective type ചോദ്യങ്ങളും അവയുടെ ഉത്തരങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നു എൻട്രൻസ് പരീക്ഷ സഹായി സൗജന്യമായി വിതരണം ചെയ്യുന്നു.

Note: താല്പര്യമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ മാത്രം ശരിയായ വിവരങ്ങൾ നൽകുക.
പേര് *
നിങ്ങളുടെ പൂർണ്ണമായ പേര് നൽകുക.
Your answer
ഫോൺ നമ്പർ *
ശരിയായ ഫോൺ നമ്പർ നൽകുക.
Your answer
ഇമെയിൽ
Your answer
കമ്മ്യൂണിറ്റി *
നിങ്ങളുടെ ശരിയായ കമ്മ്യൂണിറ്റി തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
വാർഷിക വരുമാനം
ശരിയായ ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
പ്ലസ് ടു ഗ്രൂപ്പ്
നിങ്ങൾ പഠിച്ച പ്ലസ് ടു ഗ്രൂപ്പ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
വിലാസം
നിങ്ങളുടെ ശരിയായ വിലാസം നൽകുക.
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.