การสำรวจพหุปํญญา

คำชี้แจง ให้คลิกเลือกข้อความที่ตรงกับลักษณะของนักเรียนในแต่ละด้าน
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question