แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการโครงการรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าของเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง ตามความคิดเห็นของท่าน
เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงการให้บริการและแก้ไขข้อบกพร่องในการให้บริการด้านต่าง ๆ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ
Clear selection
อายุ
3. จบการศึกษาชั้นสูงสุด
Clear selection
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์
ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
1. มีการให้บริการฉีดวัคซีนแก่สุนัขอย่างสม่ำเสมอ
2. การให้บริการรวดเร็ว ทันเวลา
3. มีการทำทะเบียนประวัติการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
Clear selection
ด้านช่องทางการให้บริการ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
4. ช่องทางการติดต่อขอรับบริการมีความสะดวก
5. มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับรายละเอียดของการให้บริการ
6. วันเวลาการให้บริการมีความสะดวก
Clear selection
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
7. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถ
8. เจ้าหน้าที่ตอบคำถามและให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์
9. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ
10. เจ้าหน้าที่มีจำนวนเพียงพอในการบริการ
Clear selection
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
11. อุปกรณ์ในการฉีดวัคซีนมีคุณภาพดี
12. วัสดุอุปกรณ์มีจำนวนเพียงพอ
13. สถานที่ในการให้บริการมีความเหมาะสม
Clear selection
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการให้บริการ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy