PŘIHLÁŠKA
do TAD z.s.
IČ: 22869140
se sídlem Krátká 2103, 289 24 Milovice – Boží Dar,
zapsáno Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 21545
titul, jméno a příjmení *
datum narození *
MM
/
DD
/
YYYY
adresa trvalého bydliště *
ulice a č.p., PSČ, město
korespondenční adresa
(je-li odlišná od adresy trvalého bydliště)
telefon *
email *
průkazová fotografie *
Required
žádám o druh členství *
Prohlášení
Svým podpisem stvrzuji, že jsem se seznámil/a a souhlasím s planými stanovami TAD z.s., jehož členem se chci stát. Jsem připraven/a respektovat výrok představenstva TAD z.s., které rozhoduje o přijetí nebo zamítnutí mé žádosti. Stvrzuji, že v případě vzniku mého členství budu plnit veškerá práva a povinnosti člena TAD z.s., budu se aktivně podílet na spolupráci a naplňování cílů TAD z.s. a budu se řídit stanovami a vnitřními předpisy, se kterými jsem se seznámil/a, stejně tak jako rozhodnutími orgánů TAD z.s..

Potvrzuji, že uvedené údaje jsou úplné a pravdivé.

Souhlas se zpracováním osobních údajů a práva subjektu údajů
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a nařízením (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále jen „ GDPR“) beru na vědomí a souhlasím se zpracováváním na první straně uvedených osobních údajů správcem:

TAD z.s.
IČ: 22869140
se sídlem Krátká 2103, 289 24 Milovice – Boží Dar,
zapsáno Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 21545
(dále jen „správce“ nebo „spolek“), a to pro tyto účely:

a) pro vnitřní potřebu spolku:
- k vedení seznamů a evidencí členů pro zajištění běžné činnosti;
- předávání osobních údajů úřadům pro zajištění běžné činnosti spolku, popř. jejího financování v rozsahu – jméno, příjmení, datum narození, bydliště;
- k zajištění přístupu člena do vnitrospolkových počítačových systémů a aplikací v rozsahu – jméno, příjmení, e-mail;

b) pro marketingové a informační účely:
- vytváření propagačních materiálů spolku obsahujících osobní údaje členů (ročenky – výroční zprávy, brožurky, časopisy) v rozsahu – jméno a příjmení a dále fotografie mé osoby samostatně, popř. ve skupině s jinými osobami bez připojení dalších osobních údajů;
- zasílání informací o pořádaných akcích, službách a dalších výstupech aktivit spolku nad rámec běžné činnosti v rozsahu kontaktní údaje (e-mail, telefon);

Osobními údaji se rozumí zejména údaje uvedené v závazné přihlášce do spolku.
Tento souhlas uděluji na dobu mého členství ve spolku.

Prohlašuji, že jsem byl/a informován o tom, že podle výše uvedených právních předpisů o ochraně osobních údajů mám právo:
- kdykoliv odvolat udělený souhlas, a to pro každý ze shora uvedených účelů samostatně,
- vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje jsou o mně zpracovávány,
- vyžádat si opravu nebo doplnění svých osobních údajů,
- žádat výmaz osobních údajů, pro jejichž zpracovávání již dále není důvod,
- žádat omezení zpracovávání údajů, které jsou nepřesné, neúplné nebo u nichž odpadl důvod jejich zpracování, ale nesouhlasím s jejich výmazem,
- žádat umožnění přenesení zpracovávaných údajů,
- vznést námitku proti zpracování mých osobních údajů pro přímý marketing, včetně souvisejícího profilování,
- nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování,
- mám právo dostat odpověď na svou žádost bez zbytečného odkladu, v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti správcem.

Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service