ÎNSCRIERE CURS RED SERIA 2 (septembrie 2022)
Casa Corpului Didactic Hunedoara lansează apelul de selecție a grupului țintă pentru programul de formare continuă acreditat: Resurse educaționale deschise: Realizare, utilizare, evaluare. Formare nivel 2
Durata programului: 50 ore
Modul de organizare: formare online (24 ore online sincron și 26 ore online asincron)
Perioada de formare: 3 octombrie - 30 decembrie 2022
Obiectivul principal al programului de formare: dezvoltarea capacității cursanților de a utiliza modelul de proiectare curriculară centrat pe competențe, exersarea abilităților digitale pentru realizarea resurselor eucaționale deschise / digitale RED și integrarea acestora în strategia de predare - învățare - evaluare
Criterii de selecție:
a. Cadru didactic în unitățile de învățământ de stat și particular acreditate, nivel primar/gimnazial, inclusiv învățământul special;
b. Cadru didactic titular pe post/repartizat pe durata de viabilitate a postului/angajat pe perioadă determinată (suplinitor), care să aibă cel puțin definitivarea în învăţământ;
c. Personal cu funcții de îndrumare și control, cadru didactic din învățământul primar/gimnazial, care a deținut aceste funcții în ultimii doi ani școlari:
inspectori școlari generali/generali adjuncți/inspectori școlari de specialitate;
profesori metodiști ai inspectoratelor școlare și/sau ai caselor corpului didactic;
membri ai consiliilor consultative pe discipline;
cadre didactice responsabile ale comisiilor metodice cu caracter permanent constituite la nivelul unităților de învățământ, respectiv comisia pentru curriculum;
d. Pentru selecția curentă a grupului țintă, vor avea prioritate cadrele didactice care predau în învățământul gimnazial, care dețin competențe digitale și care nu au participat la activitățile de formare din cadrul proiectului CRED.

Toate informațiile conținute în prezentul formular sunt confidențiale și vor fi folosite doar în scopul proiectului ”Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți - CRED”, cod SMIS: 118327.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
NUME PRENUME (cu MAJUSCULE, conform CI) *
UNITATE ȘCOLARĂ  CU PERSONALITATE JURIDICĂ (alegeți din lista derulantă) *
LOCALITATEA ÎN CARE VĂ DESFĂȘURAȚI ACTIVITATEA *
Mediul de proveniență a unității de învățământ: *
JUDEȚUL ÎN CARE VĂ DESFĂȘURAȚI ACTIVITATEA *
Required
TELEFON *
EMAIL: *
GRAD DIDACTIC *
ÎNDEPLINIȚI CONDIȚIA OBLIGATORIE: minim definitivatul obținut în anul 2022 *
Disciplina pe care o predați în anul școlar 2022 - 2023 *
Specialitatea de pe diploma de licență: *
FUNCȚIE DE CONDUCERE  deținute în ultimii doi ani școlari (2021 - 2022 și/sau 2022 - 2023) într-o unitate de învățământ care școlarizează elevi pe nivelul de învățământ primar și/sau gimnazial *
Dacă ați urmat programul de abilitare curriculară în cadrul proiectului CRED vă rugăm să menționați disciplina, în caz contrar scrieți ”Nu e cazul” *
Am înțeles că în urma depunerii acestui formular sunt de acord să fiu contactat în vederea înscrierii la cursul de perfecționare organizat în cadrul proiectului „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – CRED”. *
Datele dvs. personale sunt colectate  în scopul înscrierii la cursul CRED.  În baza Regulamentului UE 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), precum și prelucrarea, stocarea/arhivarea datelor conform normelor legale incidente, sunt de acord ca datele mele să fie păstrate în arhiva Ministerului Educației și Cercetării pentru o perioadă de 10 ani și să fie folosite, în cadrul proiectului ”Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” – CRED, de către Ministerul Educației și Cercetării (autoritatea care coordonează proiectul), în scopuri strict legate de gestionarea proiectului.                                             DECLAR CĂ AM LUAT LA CUNOȘTINȚĂ DE DREPTURILE MELE CONFERITE DE REGULAMENTUL UE 679/2016, INCLUSIV DESPRE DREPTURILE PE CARE SUBIECȚII DATELOR CU CARACTER PERSONAL LE DEȚIN, DREPTUL LA ACCES LA DATE, DREPTUL LA ȘTERGEREA DATELOR („DREPTUL DE A FI UITAT”), DREPTUL LA RESTRICȚIONARE, DREPTUL LA PORTABILITATEA DATELOR, DREPTUL LA OPOZIȚIE, DREPTUL LA RECTIFICARE ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGALE ÎN VIGOARE. *
Ați participat într-o serie anterioară la cursurile de formare din cadrul proiectului CRED (finalizat sau abandonat)?
Clear selection
Vă mulțumim pentru depunerea solicitării de înscriere!
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Ministerul Educației - Proiectul CRED. Report Abuse