แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของงานรับนักศึกษา กองทะเบียนและประมวลผล
แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจการให้บริการของงานรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุง พัฒนาการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
คำชี้แจง โปรดคลิกเลือกในช่องว่างหน้าข้อความที่ตรงกับความเป็นจริงเกี่ยวกับตัวท่านมากที่สุด
ส่วนที่1 ข้อมูลทั่วไป
เพศ *
ภูมิลำเนา *
สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม *
ช่องทางการรับข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ของงานรับนักศึกษา *
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจ
โปรดเลือกระดับความพึงพอใจ
1.ด้านข้อมูลสารสนเทศ *
ระดับความพึงพอใจ 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด
5
4
3
2
1
เข้าสู่เว็บไซต์ได้รวดเร็ว
ข้อมูลมีความถูกต้องและทันสมัย
มีคำอธิบายแต่ละขั้นตอนที่ชัดเจน เข้าใจง่าย
หัวข้อมีความสะดุดตา หาง่ายและสวยงาม
มีรายละเอียดที่ต้องการครบถ้วน
ความพึงพอใจโดยรวมต่อเว็บไซต์งานรับนักศึกษา
2.ด้านคุณภาพการให้บริการ *
ระดับความพึงพอใจ 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด
5
4
3
2
1
ให้บริการด้วยความถูกต้อง
ให้บริการด้วยความรวดเร็ว
ให้บริการโดยคำนึงถึงความเร่งด่วน/ความสำคัญของงาน
3. ด้านบุคลากร *
ระดับความพึงพอใจ 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด
5
4
3
2
1
ให้บริการด้วยอัธยาศัยไมตรีที่ดี มีจิตบริการ
ให้คำปรึกษา/แนะนำข้อมูลด้วยความเต็มใจ
ให้บริการด้วยความเชี่ยวชาญ
4.ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการใช้บริการ *
ระดับความพึงพอใจ 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด
5
4
3
2
1
มีความชัดเจนในกระบวนการและระบบการทำงาน
มีความเหมาะสมของระยะเวลาในการให้บริการ
ให้บริการอย่างเท่าเทียม และเป็นธรรม
มีการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการให้บริการด้านต่างๆ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms