การจัดทำสื่อวีดิทัศน์(Video Clip) ๒ ภาษาเกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหาร
สื่อวีดิทัศน์(Video Clip) ๒ ภาษา(ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) เกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหาร จำนวน ๒ เรื่อง คือ เรื่องน้ำผลไม้รถเข็น และเรื่องก๋วยเตี๋ยว โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้บริโภคและประชาชนทั่วไปได้มีความรู้ ความเข้าใจถึงวิธีการในการเลือกซื้อ เลือกรับประทานอาหารประเภทน้ำผลไม้รถเข็น และประเภทก๋วยเตี๋ยว
สำนักงานเขต
เรื่อง
วิธีการนำเสนอ
น้อย
ปานกลาง
มาก
วิธีการนำเสนอเนื้อหา
ระยะเวลาในการนำเสนอ
Clear selection
เนื้อหา
น้อย
ปานกลาง
มาก
เนื้อหามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่กำหนด
มีความน่าสนใจ
ความสมบูรณ์ของเนื้อหา
เนื้อหาช่วยส่งเสริมประสบการณ์ให้ผู้บริโภคนำไปใช้ได้จริง
Clear selection
ตัวอักษรและภาพ
น้อย
ปานกลาง
มาก
ตัวอักษร (แบบ ขนาด สี)
ความสอดคล้องของภาพประกอบกับเนื้อหา
ความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ประกอบ
Clear selection
เสียง
น้อย
ปานกลาง
มาก
เสียงบรรยาย (น้ำเสียง การอ่านออกเสียง อักขระ และจังหวะการอ่าน)
เสียงดนตรี เสียงประกอบ (ความชัดเจน ระดับความดัง เหมาะสมกับภาพและการบรรยาย)
Clear selection
ส่วนที่ ๒ ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
ชื่อผู้ประเมิน
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy