แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2563องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์
คำชี้แจง : แบบที่ 3/3 เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ
2. อายุ
3. การศึกษา
4. อาชีพหลัก
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
“ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาแหล่งน้ำ” โดยให้คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน
ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
2. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน “ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว”
โดยให้คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
3.หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน “ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาฯ พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม”
โดยให้คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
4. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน “ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน”
โดยให้คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
5.หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน “ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหาร”
โดยให้คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
6.หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน “ยุทธศาสตร์การพัฒนาการรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน”
โดยให้คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy