แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสำนักงานเลขานุการคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คำชี้แจง : แบบสอบถามฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนวิชาการ สำนักงานเลขานุการคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ โดยสอบถามทั้งจากคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และวิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิ/บุคคลทั่วไป ซึ่งผลการสอบถาม จะนำไปเป็นส่วนประกอบในการพิจารณาความดีความชอบ รวมทั้งเป็นข้อมูลประกอบการพัฒนาการทำงานของเจ้าหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้น จึงขอความกรุณาท่าน ได้ประเมินตามความเป็นจริงตามทัศนะของท่าน โดยขอให้พิจารณาจากความพึงพอใจในการใช้บริการสำนักงานเลขานุการคณะฯ ณ ท่าพระจันทร์ ศูนย์รังสิต และศูนย์ลำปาง ในช่วงระหว่างวันที่ 1 กรกฏาคม 2559 – 30 มิถุนายน 2560 โดยเขียนเครื่องหมาย / ในแบบสอบถาม ดังต่อไปนี้
ผู้ใช้บริการ/ตอบแบบสอบถาม
Required
ศูนย์การศึกษาที่ใช้บริการ (โปรดระบุข้อเดียว)
Required
งานที่ท่านใช้บริการ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ความพึงพอใจในการใช้บริการ
โปรดเขียนเครื่องหมาย / ในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจในการใช้บริการของท่าน โดย :
5 = มากที่สุด, 4 = มาก, 3 = ปานกลาง, 2 = น้อย, 1 = น้อยที่สุด
1. ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ขั้นตอนในการให้บริการมีความคล่องตัว ไม่ซับซ้อน
ให้บริการด้วยความเสมอภาคตามลำดับ ก่อน - หลัง
ให้บริการด้วยความสะดวกรวดเร็วทันตามกำหนดเวลา
2. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ให้บริการด้วยความสุภาพ อ่อนน้อม และเป็นกันเอง
มีความเอาใจใส่กระตือรือร้น และเต็มใจให้บริการ
รับฟังปัญหา หรือข้อซักถามของผู้ใช้บริการอย่างเต็มใจ
ให้คำอธิบายและตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็น
มีความชัดเจนในการให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์
3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ความสะดวกในการเข้าถึงการให้บริการ
ความเพียงพอของสถานที่ และวัสดุอุปกรณ์ในการให้บริการ
ความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่
4. ด้านคุณภาพการให้บริการ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ได้รับบริการตรงตามความต้องการ
ได้รับบริการที่ถูกต้องครบถ้วน
ได้รับบริการที่เป็นประโยชน์
ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms