แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา

  วัตถุประสงค์

  1.เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการจากหน่วยงานภายในของสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา 2.เพื่อนำผลการสำรวจมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไขงานให้มีคุณภาพสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา 3.เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาการให้บริการของสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา

  แบบสอบถามชุดนี้ ประกอบด้วย

  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้รับริการต่อสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา โดยได้กำหนดระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการในแต่ระด้านเป็น 4 ระดับ ตอนที่ 3 สิ่งที่ควรปรับปรุง/ข้อเสนอแนะ

  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

  คำชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย / ลงใน O ตามความเป็นจริง
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการของสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา

  คำชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย / ลงในช่อง O ตามความเป็นจริง
  This is a required question
  This is a required question

  โปรดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการของสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา ตามรายการต่อไปนี้ โดยทำเครื่องหมาย / ลงในช่องที่ตรงกับความพึงพอใจของท่าน โดยกำหนดระดับความพึงพอใจแต่ละระดับ ดังนี้

  4 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด 3 หมายถึง พึงพอใจมาก 2 หมายถึง พึงพอใจน้อย 1 หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด
  1.ความถูกต้องครบถ้วน ในการให้บริการ
  2.ความสะดวก ในการติดต่อขอใช้บริการ
  3.ความรวดเร็ว ในการให้บริการ
  4.การเอาใจใส่ และการมีจิตสำนึกในการให้บริการ
  5.การให้คำแนะนำและการแก้ปัญหา
  6.ความมีมนุษย์สัมพันธ์
  7.คุณภาพของการให้บริการ
  8.ความประทับใจในการให้บริการ
  9.ความโปร่งใสในการทำงาน
  Please enter one response per row
  1.ความถูกต้องครบถ้วน ในการให้บริการ
  2.ความสะดวก ในการติดต่อขอใช้บริการ
  3.ความรวดเร็ว ในการให้บริการ
  4.การเอาใจใส่ และการมีจิตสำนึกในการให้บริการ
  5.การให้คำแนะนำและการแก้ปัญหา
  6.ความมีมนุษย์สัมพันธ์
  7.คุณภาพของการให้บริการ
  8.ความประทับใจในการให้บริการ
  9.ความโปร่งใสในการทำงาน
  Please enter one response per row
  1.ความถูกต้องครบถ้วน ในการให้บริการ
  2.ความสะดวก ในการติดต่อขอใช้บริการ
  3.ความรวดเร็ว ในการให้บริการ
  4.การเอาใจใส่ และการมีจิตสำนึกในการให้บริการ
  5.การให้คำแนะนำและการแก้ปัญหา
  6.ความมีมนุษย์สัมพันธ์
  7.คุณภาพของการให้บริการ
  8.ความประทับใจในการให้บริการ
  9.ความโปร่งใสในการทำงาน
  Please enter one response per row
  1.ความถูกต้องครบถ้วน ในการให้บริการ
  2.ความสะดวก ในการติดต่อขอใช้บริการ
  3.ความรวดเร็ว ในการให้บริการ
  4.การเอาใจใส่ และการมีจิตสำนึกในการให้บริการ
  5.การให้คำแนะนำและการแก้ปัญหา
  6.ความมีมนุษย์สัมพันธ์
  7.คุณภาพของการให้บริการ
  8.ความประทับใจในการให้บริการ
  9.ความโปร่งใสในการทำงาน
  Please enter one response per row
  1.ความถูกต้องครบถ้วน ในการให้บริการ
  2.ความสะดวก ในการติดต่อขอใช้บริการ
  3.ความรวดเร็ว ในการให้บริการ
  4.การเอาใจใส่ และการมีจิตสำนึกในการให้บริการ
  5.การให้คำแนะนำและการแก้ปัญหา
  6.ความมีมนุษย์สัมพันธ์
  7.คุณภาพของการให้บริการ
  8.ความประทับใจในการให้บริการ
  9.ความโปร่งใสในการทำงาน
  Please enter one response per row
  1.ความถูกต้องครบถ้วน ในการให้บริการ
  2.ความสะดวก ในการติดต่อขอใช้บริการ
  3.ความรวดเร็ว ในการให้บริการ
  4.การเอาใจใส่ และการมีจิตสำนึกในการให้บริการ
  5.การให้คำแนะนำและการแก้ปัญหา
  6.ความมีมนุษย์สัมพันธ์
  7.คุณภาพของการให้บริการ
  8.ความประทับใจในการให้บริการ
  9.ความโปร่งใสในการทำงาน
  Please enter one response per row
  This is a required question