แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการแข่งขันกีฬาคณะสีโรงเรียนนครสวรรค์ ประจำปีการศึกษา 2561
คณะผู้ประเมินใช้แบบสอบถามแบบประมาณค่า (rating scale) ในการหาค่าความพึงพอใจและความเหมาะสมในการดำเนินงานการจัดกิจกรรม โดยสอบถามจากนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม และให้น้ำหนักในการประเมินดังนี้
การดำเนินงานมีความเหมาะสมและน่าพึงพอใจมากที่สุด ให้น้ำหนักคะแนน 5 คะแนน
การดำเนินงานมีความเหมาะสมและน่าพึงพอใจมาก ให้น้ำหนักคะแนน 4 คะแนน
การดำเนินงานมีความเหมาะสมและน่าพึงพอใจปานกลาง ให้น้ำหนักคะแนน 3 คะแนน
การดำเนินงานมีความเหมาะสมและน่าพึงพอใจน้อย ให้น้ำหนักคะแนน 2 คะแนน
การดำเนินงานมีความเหมาะสมและน่าพึงพอใจน้อยที่สุด ให้น้ำหนักคะแนน 1 คะแนน

โปรดทำเครื่องหมาย ถูก ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน

สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม
1. สถานที่ในการจัดการแข่งขันมีความเหมาะสม
2.การจัดสถานที่ในพิธีเปิด - ปิดมีความพร้อม
3. สนามจัดการแข่งขันกีฬาแต่ละประเภทมีความพร้อม
4.พิธี เปิด – ปิด ดำเนินไปตามกำหนดเวลาที่เหมาะสม
5.กิจกรรมในพิธีเปิด-ปิด น่าประทับใจ
6.นักเรียนให้ความร่วมมือในการทำพิธีเปิดเป็นอย่างดี
7.คณะกรรมการนักเรียนมีความสามารถในการดำเนินงาน
8.พิธีกรทำหน้าที่ได้อย่างเรียบร้อยเหมาะสม
9.วงดุริยางค์ดำเนินกิจกรรมได้อย่างสมบูรณ์
10.ขบวนพาเหรดสวยงามและ มีความคิดสร้างสรรค์
11.การแสดงของลีดเดอร์ทุกคณะสีเป็นไปอย่างพร้อมเพรียง ประทับใจ
12.ระบบเสียงในพิธีเปิด – ปิด ชัดเจน
13.ระบบเสียงในสนามแข่งขันต่างๆ ชัดเจน
14.ประเภทของกีฬาที่จัดเพียงพอต่อความต้องการของผู้เล่น
15.การตัดสินของกรรมการมีความยุติธรรม
16.ครูในคณะสีให้ความสนใจดูแลนักเรียนเป็นอย่างดี
17.เงินที่นักเรียนต้องจ่ายมีความเหมาะสม
18.การใช้จ่ายเงินในคณะสีโปร่งใส ตรวจสอบได้
19.นักเรียนได้ฝึกความอดทนและรับผิดชอบต่อส่วนรวม
20.นักเรียนเกิดทักษะในการทำงานร่วมกัน
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms