Kúpna zmluva_byt_nebytový priestor
vyplňte správne nižšie uvedené údaje, budeme Vás kontaktovať za účelom overenia pravosti údajov v zmluve a dohodnutia termínu podpísania pred notárom. Po overení a podpísaní zmluvy vykonáme elektronické podanie na príslušný kataster.

www.notartrnava.sk
mobil : 0905 22 33 14
Predávajúci *
Required
Údaje predávajúceho *
Uveďte presne podľa platného dokladu totožnosti : Titul Meno Priezvisko, Rodné Priezvisko, Rodné číslo, Dátum narodenia, Adresa trvalého pobytu : Ulica súpisné číslo, Mesto / Obec, Štátna príslušnosť (príklad : Slovenská republika), číslo platného dokladu totožnosti
Prejav vôle predávajúceho *
vyberte správny tvar
Ako písať údaje o nehnuteľnostiach ?
Predmet kúpnej zmluvy *
Uveďte bližší opis nehnuteľnosti. Príklad_skopírujte a vyplňte text : Nehnuteľnosti - katastrálne územie ..., byt číslo ... na ... . p. v bytovom dome súpisné číslo : ... na parcele registra „C“ číslo ..., vo vchode : ... (ďalej len „bytový dom“), podiel k bytu : 1/1 a k bytu prislúchajúci spoluvlastnícky podiel vo veľkosti .../... - in na : spoločných častiach domu (opísať z titulu nadobudnutia) a spoločných zariadeniach domu (opísať z titulu nadobudnutia) a na pozemku / och registra ,,C“ : parcela číslo ..., druh: zastavaná plocha a nádvorie vo výmere ... m2 a parcela číslo ..., druh: zastavaná plocha a nádvorie vo výmere ... m2
Kupujúci *
vyberte správny tvar
Required
Údaje kupujúceho *
Uveďte presne podľa platného dokladu totožnosti : Titul Meno Priezvisko, Rodné Priezvisko, Rodné číslo, Dátum narodenia, Adresa trvalého pobytu : Ulica súpisné číslo, Mesto / Obec, Štátna príslušnosť (príklad : Slovenská republika)
Prejav vôle kupujúceho *
vyberte správny tvar
Rozsah spoluvlastníckych podielov obdarovaných
uveďte konkrétne spoluvlastnícke podiely na predmete kúpy, Príklad : kupujúci Meno Priezvisko - podiel : 1/4 a kupujúci Meno Priezvisko - podiel : 3/4.
Pristúpenie kupujúceho k zmluve o spoločenstve alebo k zmluve o výkone správy *
vyberte správny tvar
Označenie spoločenstva, alebo správcu
Uveďte Názov, IČO, sídlo spoločenstva vlastníkov bytov a NP, alebo správcu
Kúpna cena *
doplňte výšku a menu kúpnej ceny, Príklad : 80000,-EUR
Spôsob vyplatenia kúpnej ceny *
v prípade kombinácie viacerých spôsobov vyberte správne alternatívy
Required
Lehota vyplatenia kúpnej ceny *
vyberte jednu z možností
Bližší opis vyplatenia kúpnej ceny
uveďte podrobnejší opis vyplatenia kúpnej ceny, napríklad : časť kúpnej ceny v sume ...,-EUR z vlastných finančných prostriedkov a časť kúpnej ceny v sume ...,-EUR z finančných prostriedkov hypotekárneho úveru, ktorý na účel kúpy poskytne ... banka a.s.
Vyhlásenie predávajúceho *
vyberte jednu z možností
Ťarchy viaznuce na predmete kúpnej zmluvy
Uveďte / opíšte ťarchy - vecné bremená, záložné práva, predkupné práva, iné vecné práva tretích osôb uvedené v časti C - Ťarchy príslušného Listu vlastníctva, alebo vyplývajúce z inej zmluvy
Vyhlásenie kupujúceho k ťarche
vyberte jednu z možností
Vyhlásenie kupujúceho k predmetu kúpnej zmluvy *
vyberte jednu z možností
Určenie času odovzdania predmetu kúpy *
vyberte jednu z možností
Miesto uzatvorenia zmluvy *
Dátum uzatvorenia zmluvy *
MM
/
DD
/
YYYY
Podpisy : *
uveďte údaj o podpísaní zmluvy
Mobil / Telefón : *
uveďte Váš mobil / telefón, na ktorom Vás môže notár kontaktovať
Email : *
uveďte Váš email, na ktorom Vás môže notár kontaktovať
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy