แบบฟอร์มยินยอมเปิดเผยข้อมูลเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และรับการขยายเวลารับประกันสินค้าเป็นเวลา 6ปี 6 เดือน : Consent Form
กรณีลูกค้าไม่ประสงค์ให้ความยินยอม ท่านยังคงได้รับการรับประกันสินค้าเป็นเวลา6ปี นับจากวันซื้อสินค้า  
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
ข้าพเจ้า ขอให้ความยินยอมต่อบริษัท คีออส เฟอร์นิเจอร์ จำกัด ในการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อลงทะเบียนเข้ารับประกันสินค้าที่ข้าพเจ้าได้ซื้อจากทางบริษัทคีออส เฟอร์นิเจอร์ จำกัด และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อดำเนินภายใต้การประกันสินค้าดังกล่าวทั้งนี้ ก่อนการแสดงเจตนา ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียดจากเอกสารชี้แจงข้อมูล หรือได้รับคำอธิบายจากบริษัทคีออส เฟอร์นิเจอร์ ถึงวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย (“ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคลและมีความเข้าใจดีแล้วข้าพเจ้าให้ความยินยอมหรือปฏิเสธไม่ให้ความยินยอมในเอกสารนี้ด้วยความสมัครใจ ปราศจากการบังคับหรือชักจูง และข้าพเจ้าทราบว่าข้าพเจ้าสามารถถอนความยินยอมนี้เสียเมื่อใดก็ได้เว้นแต่ในกรณีมีข้อจำกัดสิทธิตามกฎหมายหรือยังมีสัญญาระหว่างข้าพเจ้ากับบริษัทคีออส เฟอร์นิเจอร์ จำกัด ที่ให้ประโยชน์แก่ข้าพเจ้าอยู่กรณีที่ข้าพเจ้าประสงค์จะขอถอนความยินยอม ข้าพเจ้าทราบว่าการถอนความยินยอมจะมีผลทำให้ ข้าพเจ้าอาจได้รับความสะดวกในการใช้บริการน้อยลง และข้าพเจ้าทราบว่าการถอนความยินยอมดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้วก่อนการถอนความยินยอม *
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of KIOSK FURNITURE CO.,LTD. Report Abuse