«Жұмыс берушілердің түлектердің даярлау сапасымен қанағаттандырылуы» /  «Удовлетворенность работодателей качеством подготовки выпускников»
Құрметті жұмыс беруші! / Уважаемый работодатель!

Біз сіз басқаратын ұйымның университетіміздің студенттері мен түлектеріне жұмыс беруші ретіндегі үлесін жоғары бағалаймыз./ Мы высоко ценим вклад организации, возглавляемой Вами, как работодателя для студентов и выпускников нашего университета.

Осы орайда, А.Байтұрсынов ат.Қостанай өңірлік университетінің басшылығы университетіміздің мамандарды дайындау сапасы туралы Сіздің сараптамалық пікіріңізді білу маңызды. / В связи с этим руководству Костанайского регионального университета им. А.Байтурсынова важно знать Ваше экспертное мнение относительно качества подготовки специалистов нашим вузом.

Төмендегі сұрақтарға жауап беруіңізді сұраймыз. Сіздің жауаптарыңыз бен ұсыныстарыңыз біздің жұмысымызда ескерілетін болады. Ынтымақтастығыңыз үшін рақмет!/ Убедительно просим Вас ответить на ниже перечисленные вопросы. Ваши ответы и предложения будут учтены в нашей работе. Спасибо за сотрудничество!
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Облыс, қала, елді мекеннің атауы/ Название области, города, населенного пункта  
Ұйымның атауы/  Название организации 
Сіздің ұйымыңызда А.Байтұрсынов ат. ҚӨУ түлектерінің саны қанша? (жылды және санды белгілеңіз) / Какова численность сотрудников Вашей организаций из числа выпускников КРУ Без названия
2020ж./2020г.
2021ж./2021г.
2022ж./2022г.
Сіздің ұйымыңыз жұмысқа қабылдау үшін төмендегі әдістердің қайсысын пайдаланады?/  Какие из нижеследующих методов использует Ваша организация для приема на работу?
Clear selection
Сіздің ұйымыңызда А.Байтұрсынов атындағы ҚӨУ түлектері қандай салаларда жұмыс істейді (тізімде білгілеңіз): / По каким направлениям работают в Вашей организации выпускники КРУ имени А.Байтурсынова(перечислить какие):
Түлектер университетте алған мамандығы (оқу дайындығы бағытында) бойынша жұмыс істей ме?/ Выпускники работают по специальности (направлению подготовки), полученной(ному) в вузе?
Clear selection
Сіз университетімізбен ынтымақтастықты мен іскерлік байланысты дамытқыңыз келеді ме? / Вы желаете развивать деловые связи и сотрудничать с нашим вузом?
Clear selection
Сіздің ойыңызша, төмендегі факторлардың қайсысы маманның кәсіби қызметінің тиімділігіне (мансаптық өсу) көбірек әсер ететінін көрсетіңіз. Бірнеше жауаптар болуы мүмкін. / Укажите, какие из нижеперечисленных факторов оказывают, по Вашему мнению, наибольшее влияние на эффективность профессиональной деятельности специалиста(роста его карьеры). Возможно несколько вариантов ответа.
Clear selection
Біздің университет түлектерінің кәсіби дайындық деңгейін бағалаңыз / Оцените уровень профессиональной подготовки выпускников нашего ВУЗа
Clear selection
Біздің университеттің түлектерін дайындаудағы негізгі артықшылықтарды көрсетіңіз?/  Укажите основные достоинства в подготовке выпускников нашего вуза?
Clear selection
Сіздің ойыңызша, жұмысқа орналасуда түлектердің практикалық дағдыларының жетіспеушілігі сияқты мәселені шешу үшін қандай ұсыныстарды күшейту қажет? / Какие рекомендации на Ваш взгляд, необходимо усилить для решения такой проблемы как недостаток практических навыков у выпускников при трудоустройстве?
Clear selection
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy