Evaluaasjeformulier kursus 2016 - 2017

    Om ús kursussen sa goed mooglik oanslute te litten by de winsken fan de (takomstige) kursisten, soene wy graach jo miening witte wolle. Jo opmerkings kinne brûkt wurde foar in evaluaasje mei de lesjouwer, eventuele ferbetterings fan it kursusmateriaal, de kursusorganisaasje en de akkomodaasje.
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question