แบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูล ระดับระดับสถานศึกษา แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ภาคเรียนที่ 2/2558 และ ภาคเรียนที่ 1/2559
เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีความพร้อมที่จะได้รับการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ มีส่วนร่วมและรัฐสนับสนุนค่าใช้จ่ายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรมในรายการพื้นฐาน ได้แก่ ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ใช้ข้อมูล 10 มิถุนายน 2559)

โรงเรียน
Your answer
อำเภอ
Your answer
เป้าหมาย(สถานศึกษา)
ด้านปริมาณ
Your answer
ด้านคุณภาพ
Your answer
การติดตาม ควบคุม กำกับของสถานศึกษา
1.คณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบการคัดเลือกหนังสือเรียน ร่วมกำหนดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและให้ความเห็นชอบการใช้เงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อหนังสือเรียนและเงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และร่วมพัฒนาแนวทางการดำเนินงาน
2. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบ ประเมินและปรับปรุงการคัดเลือกหนังสือเรียน
3. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกำหนดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนและสถานศึกษา
4. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบการใช้เงินที่เหลือจากการดำเนินการจัดซื้อหนังสือเรียนและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
5. สถานศึกษามีการตรวจสอบให้นักเรียนมีเครื่องแบบนักเรียน และอุปกรณ์การเรียน จริงตามที่ได้รับจัดสรร
6. สถานศึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับภารกิจของ สถานศึกษา นโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับงบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน (ค่าใช้จ่ายรายหัว) และนำเสนอให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเห็นชอบ
7. สถานศึกษามีการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ ประจำปี และรายงานผลให้สาธารณชนได้รับทราบ
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Lopburi Primary Educational Service Area 2. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms