แบบประเมินความพึงพอใจการบริหารจัดการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ประจำปีงบประมาณ 2562
ส่วนที่ 1 ข้อมูลของผู้ตอบแบบประเมิน
*
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจการบริหารและการจัดการศึกษาตามกระบวนการบริหารงาน 4 ด้าน(ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล และด้านบริหารทั่วไป)
คำชี้แจง โปรดอ่านข้อความภาระงานของ สพป.นครราชสีมา เขต 5 แล้วพิจารณาความพึงพอใจในการให้บริการต่อท่านโดยการ Click เลือกในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
ด้านวิชาการ
1. การส่งเสริม สนับสนุนการวางแผนด้านวิชาการของโรงเรียน
2. การส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
3. การส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ
4. การส่งเสริมให้ครูจัดทำวิจัยในชั้นเรียนและนำผลการวิจัยไป พัฒนาการเรียนการสอน
5. การส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนใช้และพัฒนาสื่อเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอน
6. การนิเทศ ติดตามและสนับสนุนงานวิชาการของโรงเรียน
7. การส่งเสริมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียน
8. การส่งเสริมการวัดและประเมินผล และนำผลไปใช้ในการ ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภายในโรงเรียน
9. การส่งเสริมการพัฒนางานแนะแนวของโรงเรียน
10. การพัฒนาและส่งเสริมให้โรงเรียนมีแหล่งการเรียนรู้ที่ หลากหลาย
ด้านงบประมาณ
1. การจัดทำคำขอและการจัดสรรงบประมาณให้แก่โรงเรียน
2. การสร้างความรู้ ความเข้าใจในการวางแผนการใช้จ่าย งบประมาณ
3. การสร้างความรู้ ความเข้าใจการจัดทำและบริหารแผนปฏิบัติ การประจำปี
4. การสร้างความรู้ ความเข้าใจการบริหารงานการเงิน
5. การสร้างความรู้ ความเข้าใจการบริหารงานบัญชี
6. การสร้างความรู้ ความเข้าใจการบริหารงานพัสดุ และ ที่ราชพัสดุ
7. การสร้าง ความรู้ ความเข้าใจการบริหารจัดการทรัพยากร เพื่อการศึกษา
8. การขอใช้และส่งใบเสร็จรับเงิน
9. การตรวจสอบ ติดตามและแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ
10. การให้ความช่วยเหลือ แนะนำในการจัดทำรายงาน ทางการเงิน
ด้านบริหารงานบุคคล
1. การจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. การสรรหาและบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา
3. การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
5. การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
6. การส่งเสริมให้มีให้เลื่อนวิทยฐานะ
7. การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติในโอกาสสำคัญ ของทางราชการ
8. การเสริมสร้างให้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ วิชาชีพ
9. การส่งเสริมให้ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเป็น ศูนย์กลางพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
10. การพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนให้เป็นผู้นำทางวิชาการที่มีความ พร้อมในการพัฒนาโรงเรียนได้อย่างมีคุณภาพ
ด้านบริหารทั่วไป
1. การรับ – ส่งหนังสือราชการระหว่างโรงเรียน - สพป.นม.
2. การใช้ ICT เพื่อการติดต่อสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และ แจ้งข้อราชการ
3. การสร้างความรู้ ความเข้าใจการจัดทำและบริหารแผนกลยุทธ์
4. การสร้างความรู้ ความเข้าใจการจัดทำแผนควบคุมภายใน
5. การส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำสำมะโนนักเรียน
6. การกำหนดแนวทางการรับนักเรียนและจัดสรรโอกาส ทางการศึกษา
7. การส่งเสริมงานกีฬา ลูกเสือ – เนตรนารีและยุวกาชาด ของนักเรียน
8. การส่งเสริมการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
9. การบริการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการภารกิจ ของโรงเรียน
10. การเผยแพร่และการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายแนวปฏิบัติราชการใหม่ๆ
ส่วนที่ 3. ความพึงพอใจการบริการเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกด้านอาคารสถานที่ สวัสดิการ และด้านข้อมูลข่าวสาร
ด้านอาคารสถานที่
1. อาคารสถานที่สะอาดเป็นระเบียบ มีภูมิทัศน์ร่มรื่น สวยงาม
2. มีการติดป้ายแสดงแผนผังกลุ่มภารกิจ ห้องน้ำหรือห้องประชุม ไว้ชัดเจน
3. มีห้องน้ำ ห้องส้วมที่สะอาดและเพียงพอไว้บริการ
4. มีอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานเพิ่มเติม ขณะขอรับบริการที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5. มีห้องประชุมที่เหมาะสมในการประชุมคณะกรรมการ/ คณะทำงานต่างๆ
6. มีสถานที่จอดรถยนต์เพียงพอและปลอดภัย
7. มีที่พักสำหรับผู้มาติดต่องาน เหมาะสมและเพียงพอ
8. มีน้ำดื่มสำหรับผู้มาติดต่องาน เหมาะสมและเพียงพอ
9. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว สุภาพและอัธยาศัยดี
10. เจ้าหน้าที่สามารถแก้ไขปัญหา อุปสรรคในภาระงานขณะที่ ขอรับบริการได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
ด้านสวัสดิการ
1. การเบิกเงินสวัสดิการค่าศึกษาบุตร
2. การเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
3. การบริหารกองทุนสวัสดิการของ สพป.นครราชสีมา เขต 5
4. การยื่นกู้เงินสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด
5. การยื่นกู้เงินโครงการต่างๆของธนาคารออมสิน/กรุงไทย
6. การสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรฯ ตรวจสุขภาพ ประจำปี
7. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว สุภาพ และ อัธยาศัยดี
8. เจ้าหน้าที่สามารถแก้ไขปัญหา อุปสรรคในภาระงานขณะที่ ขอรับบริการได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
9. การยื่นกู้เงินเพื่อที่อยู่อาศัย กับธนาคารอาคารสงเคราะห์
10. การยื่นกู้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินครู
ด้านข้อมูลข่าวสาร
1. การขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล ขอดู ขอสำเนาทะเบียนประวัติ หรือ ก.พ.7
2. การขอแก้ไขรายการที่คลาดเคลื่อน ขอดู ขอสำเนาสลิปเงินเดือน
3. การขอหนังสือรับรองเงินเดือน
4. การขอหนังสือรับรองว่าโรงเรียนไม่ได้รับจัดสรร/อนุมัติงบประมาณ สพฐ. เพื่อขอรับการอุดหนุนงบประมาณจาก อปท.
5. ความเป็นปัจจุบัน ความเหมาะสมของข้อมูลใน www.korat5.go.th
6. ความสะดวก รวดเร็วในการใช้งานบน www.korat5.go.th
7. การแจ้งข้อราชการผ่านระบบ Line
8. ความเป็นปัจจุบัน ความเหมาะสมของข้อมูลในป้ายสนเทศหลัก/ ป้ายประชาสัมพันธ์
9. ความเหมาะสมของพื้นที่ ความหลากหลายของหนังสือสื่อสิ่งพิมพ์ ในมุมรับรองผู้มาติดต่อราชการ
10. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว สุภาพและอัธยาศัยดี
ส่วนที่ 4. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการให้บริการ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy