แบบประเมินความพึงพอใจการบริหารจัดการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ประจำปีงบประมาณ 2562
ส่วนที่ 1 ข้อมูลของผู้ตอบแบบประเมิน
*
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจการบริหารและการจัดการศึกษาตามกระบวนการบริหารงาน 4 ด้าน(ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล และด้านบริหารทั่วไป)
คำชี้แจง โปรดอ่านข้อความภาระงานของ สพป.นครราชสีมา เขต 5 แล้วพิจารณาความพึงพอใจในการให้บริการต่อท่านโดยการ Click เลือกในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
ด้านวิชาการ
1. การส่งเสริม สนับสนุนการวางแผนด้านวิชาการของโรงเรียน
Clear selection
2. การส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
Clear selection
3. การส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ
Clear selection
4. การส่งเสริมให้ครูจัดทำวิจัยในชั้นเรียนและนำผลการวิจัยไป พัฒนาการเรียนการสอน
Clear selection
5. การส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนใช้และพัฒนาสื่อเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอน
Clear selection
6. การนิเทศ ติดตามและสนับสนุนงานวิชาการของโรงเรียน
Clear selection
7. การส่งเสริมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียน
Clear selection
8. การส่งเสริมการวัดและประเมินผล และนำผลไปใช้ในการ ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภายในโรงเรียน
Clear selection
9. การส่งเสริมการพัฒนางานแนะแนวของโรงเรียน
Clear selection
10. การพัฒนาและส่งเสริมให้โรงเรียนมีแหล่งการเรียนรู้ที่ หลากหลาย
Clear selection
ด้านงบประมาณ
1. การจัดทำคำขอและการจัดสรรงบประมาณให้แก่โรงเรียน
Clear selection
2. การสร้างความรู้ ความเข้าใจในการวางแผนการใช้จ่าย งบประมาณ
Clear selection
3. การสร้างความรู้ ความเข้าใจการจัดทำและบริหารแผนปฏิบัติ การประจำปี
Clear selection
4. การสร้างความรู้ ความเข้าใจการบริหารงานการเงิน
Clear selection
5. การสร้างความรู้ ความเข้าใจการบริหารงานบัญชี
Clear selection
6. การสร้างความรู้ ความเข้าใจการบริหารงานพัสดุ และ ที่ราชพัสดุ
Clear selection
7. การสร้าง ความรู้ ความเข้าใจการบริหารจัดการทรัพยากร เพื่อการศึกษา
Clear selection
8. การขอใช้และส่งใบเสร็จรับเงิน
Clear selection
9. การตรวจสอบ ติดตามและแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ
Clear selection
10. การให้ความช่วยเหลือ แนะนำในการจัดทำรายงาน ทางการเงิน
Clear selection
ด้านบริหารงานบุคคล
1. การจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
Clear selection
2. การสรรหาและบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา
Clear selection
3. การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
Clear selection
4. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
Clear selection
5. การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
Clear selection
6. การส่งเสริมให้มีให้เลื่อนวิทยฐานะ
Clear selection
7. การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติในโอกาสสำคัญ ของทางราชการ
Clear selection
8. การเสริมสร้างให้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ วิชาชีพ
Clear selection
9. การส่งเสริมให้ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเป็น ศูนย์กลางพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
Clear selection
10. การพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนให้เป็นผู้นำทางวิชาการที่มีความ พร้อมในการพัฒนาโรงเรียนได้อย่างมีคุณภาพ
Clear selection
ด้านบริหารทั่วไป
1. การรับ – ส่งหนังสือราชการระหว่างโรงเรียน - สพป.นม.
Clear selection
2. การใช้ ICT เพื่อการติดต่อสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และ แจ้งข้อราชการ
Clear selection
3. การสร้างความรู้ ความเข้าใจการจัดทำและบริหารแผนกลยุทธ์
Clear selection
4. การสร้างความรู้ ความเข้าใจการจัดทำแผนควบคุมภายใน
Clear selection
5. การส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำสำมะโนนักเรียน
Clear selection
6. การกำหนดแนวทางการรับนักเรียนและจัดสรรโอกาส ทางการศึกษา
Clear selection
7. การส่งเสริมงานกีฬา ลูกเสือ – เนตรนารีและยุวกาชาด ของนักเรียน
Clear selection
8. การส่งเสริมการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
Clear selection
9. การบริการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการภารกิจ ของโรงเรียน
Clear selection
10. การเผยแพร่และการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายแนวปฏิบัติราชการใหม่ๆ
Clear selection
ส่วนที่ 3. ความพึงพอใจการบริการเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกด้านอาคารสถานที่ สวัสดิการ และด้านข้อมูลข่าวสาร
ด้านอาคารสถานที่
1. อาคารสถานที่สะอาดเป็นระเบียบ มีภูมิทัศน์ร่มรื่น สวยงาม
Clear selection
2. มีการติดป้ายแสดงแผนผังกลุ่มภารกิจ ห้องน้ำหรือห้องประชุม ไว้ชัดเจน
Clear selection
3. มีห้องน้ำ ห้องส้วมที่สะอาดและเพียงพอไว้บริการ
Clear selection
4. มีอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานเพิ่มเติม ขณะขอรับบริการที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
Clear selection
5. มีห้องประชุมที่เหมาะสมในการประชุมคณะกรรมการ/ คณะทำงานต่างๆ
Clear selection
6. มีสถานที่จอดรถยนต์เพียงพอและปลอดภัย
Clear selection
7. มีที่พักสำหรับผู้มาติดต่องาน เหมาะสมและเพียงพอ
Clear selection
8. มีน้ำดื่มสำหรับผู้มาติดต่องาน เหมาะสมและเพียงพอ
Clear selection
9. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว สุภาพและอัธยาศัยดี
Clear selection
10. เจ้าหน้าที่สามารถแก้ไขปัญหา อุปสรรคในภาระงานขณะที่ ขอรับบริการได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
Clear selection
ด้านสวัสดิการ
1. การเบิกเงินสวัสดิการค่าศึกษาบุตร
Clear selection
2. การเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
Clear selection
3. การบริหารกองทุนสวัสดิการของ สพป.นครราชสีมา เขต 5
Clear selection
4. การยื่นกู้เงินสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด
Clear selection
5. การยื่นกู้เงินโครงการต่างๆของธนาคารออมสิน/กรุงไทย
Clear selection
6. การสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรฯ ตรวจสุขภาพ ประจำปี
Clear selection
7. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว สุภาพ และ อัธยาศัยดี
Clear selection
8. เจ้าหน้าที่สามารถแก้ไขปัญหา อุปสรรคในภาระงานขณะที่ ขอรับบริการได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
Clear selection
9. การยื่นกู้เงินเพื่อที่อยู่อาศัย กับธนาคารอาคารสงเคราะห์
Clear selection
10. การยื่นกู้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินครู
Clear selection
ด้านข้อมูลข่าวสาร
1. การขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล ขอดู ขอสำเนาทะเบียนประวัติ หรือ ก.พ.7
Clear selection
2. การขอแก้ไขรายการที่คลาดเคลื่อน ขอดู ขอสำเนาสลิปเงินเดือน
Clear selection
3. การขอหนังสือรับรองเงินเดือน
Clear selection
4. การขอหนังสือรับรองว่าโรงเรียนไม่ได้รับจัดสรร/อนุมัติงบประมาณ สพฐ. เพื่อขอรับการอุดหนุนงบประมาณจาก อปท.
Clear selection
5. ความเป็นปัจจุบัน ความเหมาะสมของข้อมูลใน www.korat5.go.th
Clear selection
6. ความสะดวก รวดเร็วในการใช้งานบน www.korat5.go.th
Clear selection
7. การแจ้งข้อราชการผ่านระบบ Line
Clear selection
8. ความเป็นปัจจุบัน ความเหมาะสมของข้อมูลในป้ายสนเทศหลัก/ ป้ายประชาสัมพันธ์
Clear selection
9. ความเหมาะสมของพื้นที่ ความหลากหลายของหนังสือสื่อสิ่งพิมพ์ ในมุมรับรองผู้มาติดต่อราชการ
Clear selection
10. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว สุภาพและอัธยาศัยดี
Clear selection
ส่วนที่ 4. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการให้บริการ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy