LETNÁ ŠKOLA AIKIDO TRENČÍN / SUMMER AIKIDO SCHOOL TRENČÍN, 3 - 9 August 2019
Registrácia možná do / Registration until 15.7.2019
Email address *
Telefon / Phone
Your answer
Priezvisko / Surname *
Your answer
Meno / Name *
Your answer
E-mail *
Your answer
Organizácia / Organization - ( Association, Federation ... ) *
Your answer
Člen Slovenskej aikido asociácie / Member of Slovak aikido association *
Stupeň technickej vyspelosti / Grade *
Dojo *
Your answer
Ubytovanie a strava / Accomodation and food *
RAŇAJKY - bufetové stoly, OBED+VEČERA - výber z 2 jedál (1 vegetariánske). Osobité požiadavky na stravu (vegan, bezlepkové ... ) si účastník zabezpečuje sám - vyberte si možnosť iba s raňajkami, alebo bez stravy. BREAKFAST - buffet, LUNCH+DINNER - 2 choices ( 1 vegetarian ). Special requirements for food (vegan, glutenfree.. ) should be manage by attender him/her self - please choose the option only with breakfast or without food. UBYTOVANIE - Hotel Ostrov 2 /3 lôžkové izby, M-Šport ubytovňa 3 lôžkové izby s možnosťou prístelku, Kemp 2/3/4 lôžkové chatky. ACCOMODATION - Hotel Ostrov 2 / 3 bed rooms, M-Šport boarding house 3 bed room + 1 rollaway bed, Camp 2/3/4 bed hut
Poznámky / Notes
Your answer
Potvrdenia / Confirmations
*
1. SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Poskytnutím osobných údajov v rozsahu vyplnenej registrácie na aikido seminár ako dotknutá osoba dobrovoľne udeľuje SLOVENSKEJ AIKIDO ASOCIÁCII ako prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním všetkých ním poskytnutých osobných údajov. Organizátor je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutej osoby za účelom organizovania letnej školy aikido, archivácie dosiahnutých športových výsledkov, priradenia platby k prihláške. Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov. Dotknutá osoba je oprávnená kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. V odôvodnenom prípade má dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, môže dotknutá osoba uplatniť nasledujúcimi spôsobmi: a) emailovou správou zaslanou na adresu kovacikova999@gmail.com, b) telefonicky +421 904 528 058. Osobné údaje, ktorých poskytnutie je dobrovoľné, budú uchovávané počas obdobia platnosti súhlasu a nebudú spracúvané na žiaden iný účel, než na ten, na ktorý boli získané. Osobné údaje sa neprofilujú, neposkytujú tretím stranám (s výnimkou ich poskytovania príjemcom, ktorými sa v tomto prípade rozumejú externí organizátori letnej školy aikido - fyzické a právnické osoby - dojo/ kluby, ktoré sa spolupodieľajú na organizačnom zabezpečení letnej školy aikido) a nedochádza k prenosu do tretej krajiny.1. AGREEMENT WITH THE PROCESSING OF PERSONAL DATA pursuant to Art. 6 ods. (1) (a) and 7 Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, repealing Directive 95/46 / EC (General Data Protection Regulation). By providing personal data in the scope of the completed Aikido Registration seminar, the person concerned voluntarily grants SLOVAK AIKIDO ASSOCIATION as the operator's consent to the processing of all personal data provided by him. The organizer is authorized to process the personal data of the person concerned in order to organize summer aikido school, archiving of the achieved sports results, assignment of payment to the application. The person concerned has the right to require the operator to access personal data relating to him, the right to rectify or erase or restrict his processing, the right to object to the processing, and the right to data portability. The person concerned is entitled to withdraw his consent at any time without prejudice to the lawfulness of the processing based on the consent granted prior to his recall. In the justified case, the person concerned has the right to file a complaint with the supervisory authority, the Office for the Protection of Personal Data of the Slovak Republic. The right to withdraw consent at any time, even before the expiration of the period for which such consent was granted, may be exercised by the person concerned in the following ways: a) by e-mail sent to kovacikova999@gmail.com b) by telephone +421 904 528 058. the provision of which is voluntary, shall be retained during the period of validity of the consent and shall not be processed for any purpose other than that for which they were obtained. Personal data are not processed, rendered to third parties (except for the provision to recipients, which in this case is understood as the external organizers of the summer aikido school - physical and legal persons - dojo/ clubs participating in the organization of the summer aikido school ) and they are not transferred to a third country.
Required
*
2. Potvrdzujem, že cvičím na vlastnú zodpovednosť a v prípade úrazu alebo smrti si nebudem uplatňovať žiadnu finančnú ani nefinančnú kompenzáciu u organizátora//// 2. I confirm that I practice on my own responsibility and for injury or death, I will not apply any financial or non-financial compensation from the organizer.
Required
*
3. Súhlasím so zasielaním informačných e-mailov na zaregistrovanú e-mail adresu.//// 3. I agree to receive information by e-mail to the registered e-mail address.
Required
*
4. Súhlasím s vyhotovením môjho obrazového a zvukového záznamu (môjho dieťaťa) pri aktivitách Slovenskej Aikido Asociácie (SAA) a Aikido Dojo Banovce nad Bebravou (AD-BN) so zverejnením záznamov na webových stránkach www.aikikai.sk, www.banovce.aikidosaa.sk ďalej na facebookových stránkach https://www.facebook.com/aikidobanovce/, https://www.facebook.com/slovenska.aikido.asociacia/ ďalej na YouTube kanáli Aikido Dojo Banovce nad Bebravou a plagátoch a na nástenkách za účelom informovania a prezentácie výsledkov činnosti AD-BN a SAA a to po dobu 15 rokov po ukončení letnej aikido školy 2018. Ako dotknutá osoba mám právo požadovať od prevádzkovateľa AIKIDO DOJO Bánovce nad Bebravou a SLOVENSKEJ AIKIDO ASOCIÁCIE prístup k osobným údajom, ktoré sa ma týkajú, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov. Dotknutá osoba je oprávnená kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. V odôvodnenom prípade má dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, môže dotknutá osoba uplatniť nasledujúcimi spôsobmi: a) emailovou správou zaslanou na adresu kovacikova999@gmail.com b) telefonicky +421 904 528 058. Osobné údaje, ktorých poskytnutie je dobrovoľné, budú uchovávané počas obdobia platnosti súhlasu a nebudú spracúvané na žiaden iný účel, než na ten, na ktorý boli získané. Osobné údaje sa neprofilujú, neposkytujú tretím stranám (s výnimkou v bode 4.) a nedochádza k prenosu do tretej krajiny.//// I agree to make my video and audio recordings (my child) for Slovak Aikido Association (SAA) and Aikido Dojo Banovce nad Bebravou (AD-BN) activities and to publish the records on the websites www.aikikai.sk, www.banovce.aikidosaa.sk further on the facebook pages https://www.facebook.com/aikidobanovce/, https://www.facebook.com/slovenska.aikido.asociacia/ and posters, as well as on the wallpapers for the purpose of informing and presenting the results SAA's and AD-BN’s activities during 15 years after summer aikido school 2018. As a person concerned, I have the right to request from the Aikido Dojo Bánovce nad Bebravou a SLOVAK AIKIDO ASSOCIATIONS access to my personal data, the right to rectify or erase or restrict the processing, the right to object to the processing, and the right to data portability. The person concerned is entitled to withdraw his consent at any time without prejudice to the lawfulness of the processing based on the consent granted prior to his recall. In the justified case, the person concerned has the right to file a complaint with the supervisory authority, the Office for the Protection of Personal Data of the Slovak Republic. The right to withdraw consent at any time, even before the expiration of the period for which such consent was granted, can be exercised by the person concerned in the following ways: a) by e-mail sent to kovacikova999@gmail.com b) by telephone +421 904 528 058. the provision of which is voluntary, shall be retained during the period of validity of the consent and shall not be processed for any purpose other than that for which they were obtained. Personal data are not filmed, made available to third parties (except in point 4) and are not transferred to a third country.
Required
Ďakujeme za registráciu / Thank you for your registration
V prípade, že sa nebudete môcť zúčastniť letnej školy po registrácii, je nevyhnutné informovať organizátora prostredníctvom emailu na kovacikova999@gmail.com

In a case that after registration you will be not able to participate on Summer camp, it is mandatory to inform organizator by mail at kovacikova999@gmail.com

Organizátor | Organizer:
Aikido Dojo Bánovce nad Bebravou | Zuzana Kováčiková | +421 904 528 058 | kovacikova999@gmail.com

INFO and CONTACTS
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service