Worksheet 2 การจัดลำดับความสำคัญประเด็น SWOT ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

  This is a required question

  ส่วนที่ 1 การจัดลำดับความสำคัญของจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม ตามความคิดเห็นของท่าน

  รายการจุดแข็ง (S)

  1 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และภาวะผู้นำเป็นที่ยอมรับของหน่วยงาน 2 ช่วงอายุของบุคลากรส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นใหม่ สนใจพัฒนาตนเอง ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีความมุ่งมั่นในการทำงาน รักองค์กร และร่วมกันทำงานเพื่อมหาวิทยาลัยอย่างเข้มแข็ง 3 บุคลากรมีความสามารถทั้งเชิงวิชาการและเชิงพื้นที่ มีความเข้าใจปัญหาของท้องถิ่น สามารถบูรณาการณ์ความรู้ที่หลากหลาย แก้ไขปัญหาและความต้องการ ได้รับการยอมรับและเป็นที่พึ่งของประชาชนในท้องถิ่นได้ 4 บุคลากรได้รับการสนับสนุนในด้านการพัฒนาศักยภาพให้สูงขึ้น ทั้งการศึกษาต่อ การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน ทั้งในและต่างประเทศ และการถ่ายทอดประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่น 5 งบประมาณที่ได้รับเพียงพอ มีการกระจายงบประมาณที่รับผิดชอบให้แต่ละคณะ 6 งบประมาณพัฒนาอาจารย์ที่สนับสนุนให้อาจารย์ไปอบรมระยะสั้นที่ต่างประเทศไม่เพียงพอ 7 ผู้บริหารยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร มีการกระจายอำนาจ และส่งเสริมการเรียนรู้ข้ามสายงานของบุคลากร 8 มีการติดตามผลการดำเนินงานของบุคลากรภายในสม่ำเสมอผ่านการประชุมคณะกรรมการดำเนินการบริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัย (บุคลากรภายใน 9 มีการติดตามการใช้งบประมาณอย่างต่อเนื่องและมีระบบ 10 มีการบริหารจัดการโดยมีโครงสร้างที่เหมาะสมและมีเจ้าหน้าที่ประจำในแต่ละงาน 11 มหาวิทยาลัยบริหารจัดการด้านงบประมาณและการเงินโดยยึดหลักการรักษาวินัยทางการคลัง 12 มหาวิทยาลัยมีระบบสารสนเทศเป็นฐานข้อมูลประกอบการวางแผนพัฒนาและตัดสินใจที่มีความน่าเชื่อถือและตรวจสอบได้ 13 มหาวิทยาลัยมีสภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นผู้ที่มีผลงานทั้งในด้านวิชาการและการบริหาร เป็นที่ยอมรับของสังคม 14 มหาวิทยาลัยมีระบบประกันคุณภาพและถ่ายทอดสู่ระดับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยอย่างทั่วถึง 15 มหาวิทยาลัยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบพันธกิจเฉพาะด้าน เช่น งานการเงิน กองบริการการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา งานอาคารสถานที่ เป็นต้น ทำให้การดำเนินงานมีความชัดเจน 16 มีการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม เปิดโอกาสให้บุคลากรได้เสนอแนวความคิดและทิศทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยต่อไปในอนาคต 17 มีระบบการตรวจสอบการบริหารงานทั้งจากหน่วยงานภายใน (สมต.) และหน่วยงานภายนอก (ผู้ตรวจสอบบัญชี) 18 มีห้องเรียนและห้องปฏิบัติการมีมาตรฐานมากขึ้น 19 มีระบบสารสนเทศในการดำเนินงานด้ช่น ระบบฐานข้อมูล ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ทำให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง 20 มหาลัยมีความใกล้ชิดกับชุมชน สามารถใช้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ของท้องถิ่นและแหล่งฝึกประสบการณ์หลากหลายเพียงพอและมีคุณภาพ 21 ที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมีความเหมาะสม 22 มีเทคโนโลยีสารสนเทศและสถานที่ในการให้บริการนักศึกษาและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 23 หลักสูตรเอื้อต่อพื้นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยและจังหวัดใกล้เคียง เช่น แพร่ น่าน สุโขทัย 24 หลักสูตรของมหาวิทยาลัยมีการบูรณาการ และมีความสอดคล้องกับท้องถิ่น 25 มีหลักสูตรสาขาที่รองรับนักศึกษาต่างชาติ 26 นักศึกษามีการนำเสนอวิทยานิพนธ์ ในเวทีระดับชาติและนานาชาติ และได้รับรางวัลการนำเสนอแบบดีเยี่ยมตลอดทุกปี 27 นักศึกษามีศักยภาพด้านกีฬา จนได้รับรางวัลจากการแข่งขันระดับชาติ 28 การวิจัยและการพัฒนาแบบ “อุตรดิตถ์โมเดล” เป็นต้นแบบที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง สามารถใช้พัฒนาชุมชนชนบทได้ 29 ผลงานด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 30 คณะกรรมการองค์การนักศึกษาและสโมสรนักศึกษาสามารถทำงานร่วมกันได้ดี และมีศักยภาพในการนำนักศึกษาร่วมกิจกรรมต่างๆ 31 มหาวิทยาลัยมีสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ ร่มรื่น มีสนามกีฬาที่ทันสมัย มีสถานที่ออกกำลังกาย ช่วยส่งเสริมคุณภาพด้านร่างกายและจิตใจแก่นักศึกษา 32 มีพื้นที่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรม/การฝึกทักษะวิชาชีพให้แก่นักศึกษา รวมถึงหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติ 33 มีพื้นที่หรือปัญหาหัวข้อในการทำวิจัยมากในท้องถิ่น 34 นักศึกษาเป็นคนในท้องถิ่น สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้ 35 การบริการวิชาการโดดเด่นหลากหลาย เป็นตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย อาทิเช่น การผลิตไบโอแก๊ส การผลิตเครื่องกรองน้ำ 36 มีความโดดเด่นการเรียนการสอนด้านสายผลิตครู 37 มีการบูรณาการด้านการเรียนการสอนร่วมกับชุมชน (กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้มีการบูรณาการกับท้องถิ่น) 38 สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาสูง มีความใกล้ชิด และการดูแลนักศึกษาได้ทั่วถึง 39 เป็นสถาบันที่ก่อตั้งมายาวนาน 40 มีผลงานสนองโครงการพระราชดำริฯอย่างต่อเนื่อง 41 มีฐานข้อมูลการสืบค้นทางวิชาการครอบคลุมทุกศาสตร์ 42 มีการจัดซื้อทรัพยากรที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ทำให้มีจำนวนเพียงพอ 43 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มีการจัดการเรียนการสอนรูปแบบภาคสนามด้วยระบบสหกิจศึกษา 44 มีหน่วยงาน (สถาบันอาเซียนศึกษา) ที่เป็นหน่วยประสาน ส่งเสริม สนับสนุน ข้อมูลสารเทศและจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์เพือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 45มีเครือข่ายทางการศึกษาระดับชาติและนานาชาติ

  การจัดลำดับความสำคัญของจุดแข็ง (S)

  ขอให้ท่าน ใส่หมายเลขข้อของจุดแข็ง (S) (จากรายการจุดแข็ง) ที่ท่านเห็นว่ามีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยมากที่สุด 5 อันดับแรก
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  รายการจุดอ่อน (W)

  46 สัดส่วนตำแหน่งทางวิชาการในปัจจุบันยังค่อนข้างห่างจากเป้าหมายที่กำหนด 47 บุคลากรบางคนไม่มีการพัฒนาตนเองหรือเปิดรับการเรียนรู้สิ่งใหม่ เป็นผลให้ขาดความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานซึ่งมีการปรับเปลี่ยนขั้นตอนและแนวปฏิบัติอยู่เสมอ 48 กระบวนการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งบุคลากรเพื่อทดแทนตำแหน่งเดิมที่ลาออกมีความล่าช้า เป็นผลให้การดำเนินงานไม่ราบรื่น และบุคลากรที่คงอยู่ต้องแบกรับภาระที่เพิ่มขึ้น 49 การเปลี่ยนแปลงโยกย้ายบุคลากรระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยทำได้ยาก 50 ขาดกระบวนการการวางแผนพัฒนากำลังคนทดแทนเพื่อรองรับอนาคต ที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม ในแต่ละกลุ่ม แต่ละประเภท ให้ครอบคลุมกับภารกิจต่าง ๆ 51อาจารย์ต่างชาติมีจำนวนน้อย (เจ้าของภาษา) 52 ชื่อเสียงของอาจารย์ยังไม่เป็นที่รู้จักในระดับประเทศ 53 มีบางหลักสูตรที่ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานจากการประเมินคุณภาพ 54 นักศึกษาอ่อนความรู้ในเรื่องของการทำงานวิจัย ด้าน IT และภาษา 55 งานวิจัยของนักศึกษาขาดคุณภาพ ไม่เหมาะสมกับสาขาที่เรียน 56 หลักสูตรปริญญาโท – ปริญญาเอกยังมีน้อย และบางสาขาไม่เป็นที่ต้องการของท้องถิ่น 57 ขาดการประชาสัมพันธ์ที่จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแท้จริง 58 คุณภาพงานวิทยานิพนธ์ไม่มีคุณภาพเพียงพอ จึงทำให้หาสถานที่ตีพิมพ์ผลงานวิจัยที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI ได้น้อย 59 งบประมาณในภาพรวมยังไม่เพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพผลผลิต 60 ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการบางห้องยังขาดครุภัณฑ์ที่จำเป็น 61 ขาดความคล่องตัวในการจัดหาครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย เนื่องจากค่าใช้จ่ายและการลงทุนในการจัดซื้อค่อนข้างสูงมาก 62 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ไม่เหมาะสม เช่น เพื่อความบันเทิงและการเข้าถึงเนื้อหาที่ไม่พึงประสงค์ 63 ระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศ ทำได้อย่างมีข้อจำกัดหลายประการ ทั้งทางด้าน Hardware Software และ บุคลากร ของมหาวิทยาลัย 64 มหาวิทยาลัยยังไม่มีฐานข้อมูลกลางสำหรับสนับสนุนการบริหารที่มีประสิทธิภาพ 65 นักศึกษาที่เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยมีศักยภาพค่อนข้างต่ำ 66 ข้อมูลที่สำคัญด้านการจัดการศึกษายังไม่ได้ถูกนำไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจและบริหารงานวิชาการ 67 ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยไม่มีความเสถียรหรือขัดข้องอยู่เสมอ เป็นผลให้การทำงานบนระบบสารสนเทศมีปัญหาและเกิดความล่าช้า 68 การประสานงานระหว่างบุคลากรหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย บางครั้งไม่ราบรื่น เกิดความผิดพลาดและความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน ส่งผลต่อการทำงานร่วมกันในบางครั้ง 69 อาจารย์มีภาระงานมากทั้งงานสอน งานกิจกรรมของมหาวิทยาลัย และงานกิจกรรมที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ที่ได้รับการประสานงานจากภายนอก ทำให้ไม่มีเวลาพัฒนาตนเองในการผลงานทางวิชาการ โดยเฉพาะคณะที่มีจำนวนบุคคลากรน้อย 70 บทบาทและความร่วมมือระหว่างศิษย์เก่ากับมหาวิทยาลัยมีน้อยมาก 71 ระบบบริหารงานบุคคลไม่เอื้อให้มหาวิทยาลัยสามารถดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงมาเป็นอาจารย์และรักษาทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าเอาไว้ได้ มหาวิทยาลัยยังขาดระบบการเตรียมบุคคลที่เข้าสู่ตำแหน่งบริหารอย่างเป็นรูปธรรม 72 งบประมาณที่จัดสรรทรัยพากรลงสู่นักศึกษายังไม่ชัดเจน และงบประมาณลงสู่นักศึกษาน้อยเกินไป 74ขาดการสนับสนุนในการนำผลงานวิจัยของอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาไปนำเสนอหรือเผยแพร่ในเวทีระดับชาติหรือนานาชาติ 75 ครุภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนการสอนมีสภาพชำรุด และไม่สามารถใช้งานเพื่อการสอนได้ เนื่องจากขาดแคลนงบประมาณในการซ่อมแซม 76ครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณขาดการบำรุงรักษาและขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคจึงทำให้ใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ 77 ความพร้อมและ บรรยากาศในการเรียนการสอนไม่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน้าร้อน กับการสอนกลุ่มใหญ่ๆ รวมกัน 78 ระบบมาตรฐานและความน่าเชื่อถือในการสอบเลื่อนระดับบุคคลภายใน ไม่มีการทดสอบความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นต้องใช้ในตำแหน่งงานที่สอบอย่างจริงจัง ทำให้ความพร้อมในการปฏิบัติงานมีน้อย และเกิดความล่าช้าในการมอบหมายงาน 79 ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรแต่ละกลุ่ม/ประเภท ไม่เหมาะสมกับระดับตำแหน่งที่ประเมิน กำหนดเกณฑ์ ตัวชี้วัดไม่เหมาะสม วัดผลรายบุคคลไม่ชัดเจน เช่น ใช้ผลประเมินการประกันคุณภาพ 80 นักศึกษามีกิจกรรมเพิ่มมากขึ้น และบ่อยครั้งที่ต้องกระทบต่อการเรียนทำให้นักศึกษามีศักยภาพทางวิชาการน้อยลง 81 ความโดดเด่นในด้านการศึกษาในสาขาวิชาบางสาขาไม่เป็นที่รู้จักกับโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดใกล้เคียง 82 เกิดสภาวะการแข่งขันกับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงได้ขยายวิทยาเขตอยู่บริเวณจังหวัดใกล้เคียงซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาของนักเรียน 83 บัณฑิตปริญญาตรียังมีจุดอ่อนในด้านภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ความมั่นใจ และความสามารถในการแก้ปัญหา 84 พนักงานขาดขวัญและกำลังใจและมีความรู้สึกว่าตนเองไม่มีความมั่นคงในอาชีพ 85 บุคลากรให้ความสนใจที่จะทำงานวิจัยน้อยมาก ทำให้มีข้อจำกัดในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ และการพัฒนากระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้น 86 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีจุดอ่อนหลายด้านที่ต้องได้รับการแก้ปัญหาและพัฒนาอย่างเร่งด่วน 87 หน่วยงานสนับสนุนด้านการจัดการเรียนการสอน(ระบบ)มีศักยภาพการทำงานต่ำ(ด้อยคุณภาพ ไม่มีประสิทธิภาพ) 88 หน่วยงานสนับสนุนด้านการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมีศักยภาพการทำงานต่ำ(ด้อยคุณภาพ) 89 ขาดการเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการภายนอก(ผู้ใช้บัณฑิต) 90 สัดส่วนอาจารย์ผู้สอน ยังมีวุฒิปริญญาเอกค่อนข้างน้อย 91 การรับอาจารย์ผู้สอนยังมีระบบอุปถัมภ์ ระบบเส้นสายเยอะ 92 ระบบและกลไกในการสอบเข้ามาเป็นอาจารย์ยังไม่ได้คุณภาพและมีมาตรฐาน 93 ระบบการเปิดรับสมัครอาจารย์ยังขาดการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง และมีระยะเวลาที่จำกัด 94 แหล่งการเรียนรู้ ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่มีความพร้อมและน่าสนใจของนักศึกษา 95 การบริหารการจัดการของ กองบริการการศึกษา ไม่มีความชัดเจน เช่น การเทียบโอน การลงทะเบียน 96 อาจารย์มีผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ค่อนข้างน้อย 97 อาจารย์มีภาระงานสอนมาก (วิชาเอก, วิชาทั่วไป) 98 การจัดกิจกรรมโครงการต่างๆ มีจำนวนมาก ทำให้มีผลกระทบการจัดการเรียนการสอน 99 ขาดครุภัณฑ์ที่จำเป็นที่ใช้ในกิจกรรมสนองงานพระราชดำริฯ 100 เนื่องด้วยการทำงานสนองพระราชดำริฯ เป็นงานสมัครใจทำให้ไม่ได้รับความร่วมมือตามแผน 101 การประชาสัมพันธ์ถึงหน่วยงานภายนอกยังไม่เป็นที่รู้จักเท่าที่ควร 102 การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้มีเส้นทางการพัฒนาให้เกิดความก้าวหน้าที่ชัดเจนยิ่งขึ้น 103 ระบบการบริหารจัดการยานพาหนะให้กับบุคลากรไปราชการยังมีประสิทธิภาพไม่มาก 104มีนักศึกษาออกกลางคัน

  การจัดลำดับความสำคัญของ จุดอ่อน (W)

  ขอให้ท่าน ใส่หมายเลขข้อของจุดอ่อน (W) (จากรายการจุดอ่อน) ที่ท่านเห็นว่ามีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยมากที่สุด 5 อันดับแรก
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  รายการโอกาส (O)

  105 เป็นมหาวิทยาลัยแห่งเดียวในท้องถิ่น 106 กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดเป้าหมายการให้บริการที่สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 107 เป้าหมายของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 เมื่อสิ้นสุดแผนในปี พ.ศ. 2565 คือ การ “ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสู่ตลาดแรงงานและพัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการพัฒนาความรู้และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในโลกภิวัตน์ รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่นไทย โดยใช้กลไกของธรรมาภิบาล การเงิน การกำกับมาตรฐาน และเครือข่ายอุดมศึกษาบนพื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการ ความหลากหลาย และเอกภาพเชิงระบบ” 108 จังหวัดอุตรดิตถ์มีผลผลิตสาขาที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจของจังหวัดคือ สาขาการเกษตร รองลงไปคือการอุตสาหกรรมการประมง และการพาณิชย์มีพื้นที่ปลูกอ้อยมากเพราะมีโรงงานน้ำตาลถึง 2 แห่ง มีโรงงานผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋อง มีการทำอุตสาหกรรมในครัวเรือนหลายอย่างเช่น การทำไม้กวาดตองกง การทอผ้า การจักสานเครื่องใช้ไม้ไผ่ การทำเครื่องปั้นดินเผา การตีเหล็กทำเครื่องใช้เกษตรกรรมและทำมีด มหาวิทยาลัยมีบทบาทสำคัญในการให้บริการด้านวิชาการ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่น 109 การเกิดประชาคมอาเซียนส่งผลให้มหาวิทยาลัยมีบทบาทสำคัญในการพัฒนา “คน” ให้สามารถเข้าถึงโอกาสในการพัฒนาด้านต่างๆ อาทิ การศึกษา การเรียนรู้ตลอดชีวิต การฝึกอบรม นวัตกรรม การส่งเสริมการป้องกันคุณภาพการทำงานและการประกอบการ รวมถึงการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิจัย การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 110 ภาพในอนาคตที่สะท้อนวิถีความเป็นไทยในแบบเอเชียที่ชัดเจนมากขึ้น ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง และความแตกต่างหลากหลายของคนในสังคม ประชาชนเกิดการเรียนรู้จากบทเรียนในอดีต และนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในเชิงสร้างสรรค์ ยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างทั้งทางความคิด เชื้อชาติ และวัฒนธรรม เศรษฐกิจ 111 อุดมศึกษาต้องเพิ่มบทบาทด้านการเพิ่มผลิตภาพเศรษฐกิจของกลุ่มวัยทำงาน เน้นการศึกษาต่อเนื่องเพื่อรองรับการเปลี่ยนงานและอาชีพ การเกิดอาชีพใหม่ อุดมศึกษาต้องส่งเสริมผู้สูงอายุให้ยังมีผลิตภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ (Social and Economicproductivity) 112 จังหวัดอุตรดิตถ์ตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างภาคเหนือตอนบนกับภาคเหนือตอนล่าง ทำให้มีวัฒนธรรมที่หลากหลาย ทั้งวัฒนธรรมล้านนา วัฒนธรรมล้านช้าง วัฒนธรรมศรีสัชนาลัยหรือวัฒนธรรมสุโขทัย และวัฒนธรรมภาคกลาง เป็นโอกาสที่เอื้อให้เกิดการศึกษาด้านวัฒนธรรมและสังคม ทำให้สามารถรวบรวมองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีคุณค่าต่อการสืบสานและพัฒนา 113 อุดมศึกษามีบทบาทในการสร้างความตระหนักการอนุรักษ์พลังงาน สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ ในการศึกษาทุกระดับและในหมู่ประชาชน ผลิตบัณฑิตและความรู้ลึกด้านการอนุรักษ์และจัดการพลังงานพลังงานหมุนเวียนโดยเฉพาะพลังงานชีวภาพ และพลังงานทางเลือก ทำงานกับภาคการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน เร่งเร้าความเข้าใจสาธารณะ จนถึงการสร้างคนและองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทั้งดิน น้ำ ป่าไม้ ระบบนิเวศ 114 ความเปลี่ยนแปลงในด้านความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการจ้างงาน นับตั้งแต่เทคโนโลยีที่เอื้อต่อการเพิ่มผลผลิตในภาคเกษตร เทคโนโลยีที่เป็นแรงขับเคลื่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรม เทคโนโลยีที่เพิ่มมูลค่าในการบริการตลอดจนเทคโนโลยีนำสมัยในยุคฐานความรู้ ดังนั้นอุดมศึกษาต้องปรับตัวให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ซึ่งเป็นไปอย่างรวดเร็ว 115 สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ให้การสนับสนุนการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อการศึกษาและวิจัย 116 ความต้องการบัณฑิตที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารยังมีอยู่อย่างต่อเนื่อง 117 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทำให้มีการเข้าถึงแหล่งข้อมูลและการประยุกต์ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 118 พระราชบัญญัติราชภัฏพ.ศ. 2547 และพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 เอื้อให้มหาวิทยาลัยสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความคล่องตัวมากขึ้น 119อุดมศึกษาไทยมีกฎหมาย / ระเบียบควบคุมผ่านพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2546 โดยมีระเบียบฉบับอื่นๆ รองรับ แต่พบว่าปัญหาด้านการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการบางเรื่องยังขาดกฎหมายรองรับ รัฐบาลเน้นการปฏิรูปโครงสร้างองค์กรมากว่าปฏิรูปคุณภาพการจัดการเรียนการสอน นอกจากนี้ยังเกิดความไม่เข้าใจของผู้ปฏิบัติตามกฎหมาย ทำให้เกิดความแตกแยกในสถาบันอุดมศึกษาสูงขึ้น อีกทั้งการเปิดเสรีการค้าอาเซียน ยังเป็นภาวะคุกคามที่ทำให้อุดมศึกษาต้องพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้มีมาตรฐานในระดับอาเซียน เนื่องจากกฎหมายระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียนยังเป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือของไทยในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 120 มีหน่วยงานเอกชนที่ให้บริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตซึ่งมีประสิทธิภาพ และกองพัฒนานักศึกษาได้ดำเนินการเช่าระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตดังกล่าว เพื่อดำเนินงาน กยศ. และ กรอ. 121 มีโอกาสได้รับงบประมาณเพิ่มเติมในการซ่อมแซม ปรับปรุงสถานที่หรือจัดซื้อเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับดำเนินงานด้านกิจการนักศึกษาและให้บริการแก่นักศึกษา 122 ด้านเทคโนโลยี ด้านข้อมูลข่าวสารมีความก้าวหน้ามาก เป็นโอกาสที่จะทำให้กองกลาง สามารถสร้างช่องทางการสื่อสาร การดำเนินงานได้อย่างรวดเร็ว ทั้งหน่วยงานราชการและเอกชน 123 มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายที่ดีกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนภายในจังหวัด ส่งผลให้มีผู้เข้ามาใช้บริการในด้านต่าง ๆ กับสำนักงานกิจการพิเศษเพิ่มมากขึ้น 124 การสื่อสารที่ทันสมัยทันเหตุการณ์มีความคล่องตัวในการสื่อสาร 125 ได้รับความเชื่อมั่นในการบริการวิชาการ เป็นที่ยอมรับกับหน่วยงานภายในจังหวัดและหน่วยงานระดับกระทรวง 126 การเปิดประชาคมอาเซียน เปิดโอกาสสำหรับนักศึกษาภายในภูมิภาค 127 การจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษามีคู่แข่งภายในจังหวัดน้อย 128 การคมนาคมสะดวก มีทั้งรถไฟ รถโดยสารประจำทาง ฯลฯ 129. ค่าครองชีพในจังหวัดอุตรดิตถ์ไม่สูงมาก ทำให้นักศึกษาส่วนใหญ่เลือกมาเรียนที่มหาวิทยาลัย 130 มีโอกาสในการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ส่วนท้องถิ่นและชุมชน 131 มีทุนสนับสนุน ทุนวิจัย จากหน่วยงานภายนอกและภายในท้องถิ่น 132 มหาวิทยาลัยมีเวทีนำเสนอผลงานทางวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 133 ชุมชนมองเห็นความสำคัญในการทำวิจัยพร้อมให้ความช่วยเหลือ 134 มีเครือข่ายการให้บริหารวิชาการมากขึ้น 135 จังหวัดอุตรดิตถ์อยู่ในพื้นที่เชื่อมโยงกับ ภูมิภาคต่างๆ คือ อินโดจีน ภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 136 ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยมีศักยภาพและให้การสนับสนุนมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดี 137 การเปิดเสรีทางการศึกษาจากการเกิดประชาคมอาเซียน จะส่งผลกระทบต่อรูปแบบการจัดการศึกษาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และจะเกิดการแข่งขันเชิงคุณภาพมากขึ้นในการจัดการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ 138 กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้หน่วยงานที่สังกัดสนองพระราชดำริฯ 139จังหวัดอุตรดิตถ์มีนโยบายให้หน่วยงานราชการภายในจังหวัดสนองงานพระราชดำริฯ 140 มหาวิทยาลัยมีการตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรภายในและต่างประเทศ 141 พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ที่ระบุถึงด้านเทคโนโยลีสารสนเทศที่มาช่วยปรับโครงสร้างขั้นพื้นฐานการจัดการศึกษา 142มีนโยบายพัฒนาคุณวุฒิจาก สกอ. รองรับในการพัฒนา

  การจัดลำดับความสำคัญของ โอกาส (O)

  ขอให้ท่าน ใส่หมายเลขข้อของโอกาส (O) (จากรายการโอกาส) ที่ท่านเห็นว่ามีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยมากที่สุด 5 อันดับแรก
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  รายการภาวะคุกคาม (T)

  143 มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนบางแห่งมาจัดการเรียนการสอนในจังหวัดที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบจึงทำให้ผู้สนใจเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาน้อยลง 144 การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกจะมีการรวมกลุ่มกันทางเศรษฐกิจมากขึ้น ทั้งในระดับทวิภาคี ภูมิภาคและพหุภาคีเศรษฐกิจโลกจะเคลื่อนตัวสู่เอเชีย โดยมีศูนย์กลางเศรษฐกิจที่จีนและอินเดีย ฐานการผลิตย้ายไปสู่ประเทศจีนมากขึ้นในขณะที่อินเดียได้เปรียบทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งผลกระทบต่อการปรับตัวด้านคุณภาพ และพัฒนากำลังคนให้มีความรู้ ความสามารถ ทั้งด้านภาษาที่เป็นสากลและความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 145 การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ในระยะที่ผ่านมายังไม่สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเท่าที่ควร ส่งผลให้สภาพเศรษฐกิจยังต้องพึ่งพาภายนอกและเสี่ยงต่อการผันผวนจากกระแสโลกาภิวัตน์ 146 การให้บริการการศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆมีมากขึ้น ส่งผลต่อจำนวนนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัย 147 จังหวัดอุตรดิตถ์อยู่ในพื้นที่เชื่อมโยงกับ ภูมิภาคต่างๆ คือ อินโดจีน ภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 148 ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยมีศักยภาพและให้การสนับสนุนมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดี 149 การเปิดเสรีทางการศึกษาจากการเกิดประชาคมอาเซียน จะส่งผลกระทบต่อรูปแบบการจัดการศึกษาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และจะเกิดการแข่งขันเชิงคุณภาพมากขึ้นในการจัดการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ 150 บัณฑิตจะถูกแย่งงานเพราะเกิดการเคลื่อนย้ายแรงงาน/บริการ อย่างเสรี จากการเกิดประชาคมอาเซียน ดังนั้นมหาวิทยาลัยต้องเร่งพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดแรงงาน 151 บัณฑิตจะถูกแย่งงานเพราะเกิดการเคลื่อนย้ายแรงงาน/บริการ อย่างเสรี จากการเกิดประชาคมอาเซียน ดังนั้นมหาวิทยาลัยต้องเร่งพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดแรงงาน 152 นักเรียนมัธยมที่เป็นตัวป้อนอุดมศึกษามีคุณภาพโดยรวมต่ำลง ดูจากสัมฤทธิผลการศึกษา จนถึงความสามารถพื้นฐานการอ่านภาษาไทยซึ่งเป็นฐานของการเรียนรู้วิชาการ ทุกคนตระหนักว่าคุณภาพนักเรียนตกต่ำเป็นผลจากคุณภาพของครู เกี่ยวพันไปถึงสถานภาพที่ต่ำของครูทำให้ไม่มีนักเรียนเก่งเป็นครู หมุนเวียนเป็นวัฏจักรที่ต้องแก้ให้ได้ 153 ประชากรไทยยังเพิ่มขึ้นต่อไปอย่างช้าๆ จำนวนเด็กและเยาวชนที่ลดลง และผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 154 ปัญหาด้านพลังงานเป็นปัญหาร่วมของทุกประเทศ ประเทศไทยพึ่งพิงพลังงานนำเข้าสูง ส่งผลต่อเศรษฐกิจประเทศ เนื่องจากราคาพลังงานโดยเฉพาะน้ำมันเพิ่มขึ้นต่อเนื่องและจะไม่ถูกลง การใช้พลังงานจากฟอสซิลสร้างปัญหาเรือนกระจก ส่งผลต่อความอยู่รอดของมนุษยชาติ 155 การบุกรุก โจมตีระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศ ทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 156 อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ 157 กฎหมายบางเรื่องไม่เอื้อต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยเพราะมหาวิทยาลัยมีสภาพแตกต่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพ สกอ.กำหนดโดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างของมหาวิทยาลัยและท้องถิ่น ซึ่งมีความหมายของคำว่าคุณภาพแตกต่างกันไปตามภูมิภาค และโดยสภาพความเป็นจริงรัฐบาลไม่สามารถพัฒนาให้เกิดการกระจายคุณภาพที่เหมือนกันได้ 158 กลุ่มนักเรียนนท้องถิ่นที่มีคุณภาพนิยมไปเรียนที่อื่น 159 ระบบเครือข่ายในพื้นที่และนอกพื้นที่บริการการศึกษายังไม่เข้มแข็ง 160 ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ 161 ความต้องการทางการตลาดแรงงานตลาดอาชีพที่เฉพาะทาง 162 ครุภัณฑ์การศึกษามีการพัฒนาไปเรื่อยๆ บางสาขาตามความทันสมัยไม่ทัน 163 การขอทุนจากแหล่งทุนภายนอกมีโอกาสที่จะได้ทุนน้อย เนื่องจาก มีการแข่งขันสูงระหว่างมหาวิทยาลัย 164 โจทย์วิจัยภายนอกไม่สอดคล้องกับบริบทกับมหาวิทยาลัย 165 มหาวิทยาลัยหรือนักวิจัยจากภายนอกพื้นที่ เข้ามาทำงานวิจัยในพื้นที่ เนื่องจาก มีความพร้อมในด้านงบประมาณ ทีมงาน และเครื่องมือมากกว่า 166 เกิดการทับซ้อนเชิงพื้นที่ให้บริการทางวิชาการจากสถาบันการศึกษาอื่น 167 เกิดการทับซ้อนในประเด็นการบริการวิชาการจากหลายหน่วยงานที่มีพันธกิจใกล้เคียงกัน 168 การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่รวดเร็ว 169 ประชากรไทยยังเพิ่มขึ้นต่อไปอย่างช้าๆ จำนวนเด็กและเยาวชนที่ลดลง และผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 170 การบุกรุก โจมตีระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศ ทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 171 การเพิ่มขึ้นของจำนวนอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ 172 เด็กเยาวชนและนักศึกษาในปัจจุบันมีความไม่สอดคล้องกัน (Mismatch) ระหว่างการศึกษาและทักษะอาชีพที่พึงประสงค์ในอนาคต 173 นักเรียนมัธยมที่เป็นตัวป้อนอุดมศึกษามีคุณภาพโดยรวมต่ำลง ดูจากสัมฤทธิผลการศึกษา จนถึงความสามารถพื้นฐานการอ่านภาษาไทยซึ่งเป็นฐานของการเรียนรู้วิชาการ ทุกคนตระหนักว่าคุณภาพนักเรียนตกต่ำเป็นผลจากคุณภาพของครู เกี่ยวพันไปถึงสถานภาพที่ต่ำของครูทำให้ไม่มีนักเรียนเก่งเป็นครู หมุนเวียนเป็นวัฏจักรที่ต้องแก้ให้ได้ 174 สถาบันการศึกษาอื่นมีกลยุทธ์จูงใจผู้สมัครเรียน โดยมีการแจก Notebook ให้นักศึกษาทุกคน 175 รูปแบบการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไปผ่านอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น ทำให้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ต้องเดินทางเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยลดลง 176 นโยบายการบรรจุฯ เป็นข้าราชการไม่มี

  การจัดลำดับความสำคัญของ ภาวะคุกคาม (T)

  ขอให้ท่าน ใส่หมายเลขข้อของ ภาวะคุกคาม (T) (จากรายการภาวะคุกคาม) ที่ท่านเห็นว่ามีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยมากที่สุด 5 อันดับแรก
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ส่วนที่ 2 ให้นำหมายเลขข้อของประเด็น SWOT ที่ได้เลือกไว้จากส่วนที่ 1 ทั้ง จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม มาจัดลำดับความสำคัญ ที่มีผลกระทบต่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มากที่สุด 10 ลำดับแรก

  หมายเหตุ 1. คะแนน =10 มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มากที่สุด และคะแนน= 9,8,7…..1 มีน้ำหนักผลกระทบลดหลั่นกันลงมา 2. น้ำหนักของคะแนน หมายถึง ระดับความสำคัญของปัจจัย SWOT แต่ละข้อ ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อาจจะมีผลกระทบเชิงบวก หรือลบก็ได้
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question