แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อ "รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดพิจิตร" ปีงบประมาณ 2562
แบบสอบถามฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเก็บข้อมูลเบื้องต้น เพื่อใช้ในการปรับปรุงรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดพิจิตร
1. ประเภทของหน่วยงานที่ตอบ *
2. ระดับความคิดเห็นที่มีต่อรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัด *
มาก
ปานกลาง
น้อย
2.1 ประโยชน์ที่ได้รับ
2.2 เนื้อหาสาระ
2.3 ความพึงพอใจ
3. ท่านนำข้อมูลจากรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดไปใช้ประโยชน์หรือไม่ *
4. ท่านนำข้อมูลจากรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดไปใช้ประโยชน์ในทางใด ระบุ
Your answer
5. เนื้อหาสาระส่วนใดที่ท่านนำไปใช้ประโยชน์ (ตอบได้มากว่า 1 ข้อ)
6. เนื้อหาสถานการณ์แรงงานจังหวัดที่ท่านสนใจ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
7. ท่านคิดว่ารายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดควรปรับปรุงหรือไม่ *
8. ถ้าต้องการปรับปรุง ควรปรับปรุงประเด็นใด
8.1รูปแบบ
Your answer
8.2 เนื้อหาสาระ
Your answer
8.3 อื่น ๆ ระบุ
Your answer
9. ท่านอยากให้มีเนื้อหาสาระใด เพิ่มเติม ระบุ
Your answer
10. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ (ถ้ามี)
Your answer
ขอบคุณสำหรับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
จัดทำโดย สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร ศาลากลางจังหวัดพิจิตร ชั้น 2
อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 66000 โทร 0 5661 3761 โทรสาร 0 5661 4818
E-mail : phichit@mol.go.th
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy