แบบประเมินโครงการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ Productive Learningสัมมนานักศึกษาสหกิจศึกษาและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปีการศึกษา 2559 ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ และห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 1 อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลผู้ประเมิน
กรุณาทำเครื่องหมาย 0 ลงในช่อง  ที่ตรงกับข้อมูลของท่าน
1. เพศ
2. หลักสูตร/สาขา
3.คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย 0 ลงในช่องที่ตรงกับความพึงพอใจของท่านเพียงระดับเดียว
กรุณาทำเครื่องหมาย 0 ลงในช่อง  ที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน
(ระดับความพึงพอใจ : 5 = มากที่สุด, 4 = มาก, 3 = ปานกลาง, 2 = น้อย, 1 = น้อยที่สุด)
1.ด้านวิทยากร
5
4
3
2
1
1.1การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน
1.2ความสามารถในการอธิบายเนื้อหา
1.3การเชื่อมโยงเนื้อหาในการอบรม
1.4มีความครบถ้วนของเนื้อหาในการอบรม
1.5การใช้เวลาตามที่กำหนดไว้
1.6การตอบข้อซักถามในการอบรม
2. อาหารและเครื่องดื่ม
5
4
3
2
1
2.1 คุณภาพอาหารและเครื่องดื่ม
2.2 อาหารและเครื่องดื่มมีความเพียงพอ
3. การให้บริการและการดำเนินการสัมมนา
5
4
3
2
1
3.1 ความสะดวกในการลงทะเบียน
3.2 การต้อนรับ
3.3 ระยะเวลาในการจัดงานสัมมนา
3.3 การดำเนินรายการตามกำหนดการ
4. กิจกรรมการสัมมนา
5
4
3
2
1
4.1 ความน่าสนใจของโปสเตอร์
4.2 เวลาในการนำเสนอ
4.3 เนื้อหามีประโยชน์
4.4 เวลาในการถาม-ตอบปัญหา
4.5 ความเหมาะสมของกิจกรรมที่จัดสัมมนา
5.ด้านการนำความรู้ไปใช้
5
4
3
2
1
5.1 สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
5.2 มีความมั่นใจและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้
5.3 สามารถนำความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้
ข้อเสนอแนะ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Additional Terms