Ankieta dla NGO z obszaru LGD Lider A4
Szanowni Państwo,
Stowarzyszenie Lider A4 serdecznie zaprasza do udziału w badaniu. Zebrane dane posłużą nam do aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju oraz pomogą trafnie zaplanować działania adresowane dla organizacji pozarządowych.

Prosimy o rzetelne wypełnienie ankiety, zajmie to ok. 7 minut.

Email address *
1. Proszę określić główne obszary aktywności/działalności organizacji, którą Pan(i) reprezentuje:
2. Jakie inicjatywy są Państwa zdaniem najbardziej potrzebne mieszkańcom obszaru LGD Lider A4:
PROSZĘ WYMIENIĆ MIN. 3 INICJATYWY
Your answer
Your answer
Your answer
3. Czy reprezentowana organizacja, ma skonkretyzowane plany projektowe na najbliższe lata? Jeżeli tak, proszę podać: jakie cele będą realizować i jakie działania przewidują planowane projekty, na rzecz jakich grup beneficjentów
CELE:
Your answer
DZIAŁANIA:
Your answer
BENEFICJENCI:
Your answer
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA:
4. Czy reprezentowana organizacja, realizowała w ostatnich latach projekty? Jeżeli tak, proszę wymienić:
projekt/działanie:
Your answer
Your answer
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA:
5. Jakie wsparcie merytoryczne dla organizacji uznają Państwo za potrzebne? *
POTRZEBNE
NIE MAM ZDANIA
NIEPOTRZEBNE
ORGANIZACJA WOLONTARIATU
PRAWO
KSIĘGOWOŚĆ
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
PODNOSZĄCE ŚWIADOMOŚĆ EKOLOGICZNĄ
KSZTAŁTUJĄCE POSTAWY KONSUMENCKIE
AKTYWIZUJĄCE SPOŁECZNOŚĆ LOKALNĄ
RĘKODZIELNICZE
INTEGRUJĄCE SPOŁECZNOŚC LOKALNĄ Z WUZGLĘDNIENIEM GRUP DEFAWORYZOWANYCH
WYTWARZANIE LUB PODNOSZENIE JAKOŚCI PRODUKTÓW LOKALNYCH
DZIAŁALNOŚĆ ODPŁATNA I GOSPODARCZA
TWORZENIE PROJEKTU I WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU
INNE PAŃSTWA ZDANIEM POTRZEBNE OBSZARY TEMATYCZNE DO WSPARCIA (PROSZĘ WYMIENIĆ);
Your answer
6. Zależy nam na Państwa opinii nt. kryteriów oceny operacji, zgodnie z którymi będą oceniane projekty proponowane do realizacji w ramach LSR. Każdy złożony do nas projekt musi realizować przynajmniej jeden z głównych celów takich jak:
Cel ogólny 1 – Rozwój przedsiębiorczości na obszarze Lider A4 do roku 2022.Cel ogólny 2 – Rozwój kapitału społecznego na obszarze Lider A4 do roku 2022.Cel ogólny 3 – Podniesienie jakości i dostępności infrastruktury publicznej na obszarze Lider a4 do roku 2022.Poprawne określenie kryteriów ma na celu zapewnić prawidłową i rzetelną ocenę złożonych projektów, które muszą być zgodne z założonymi celami. Cele ogólne, szczegółowe oraz przedsięwzięcia można znaleźć w naszej Lokalnej Strategii Rozwoju. Dokument ten dostępny jest na naszej stronie www.lider-a4.pl oraz w biurze LGD w Kobierzycach przy ul. Witosa 15, gdzie pracownicy biura służą wszelką pomocą w zakresie doradztwa i konsultacji.Prosimy o informację, które z kryteriów uznają Państwo za najważniejsze, a które za mniej istotne. W tym celu prosimy przyznać punktację 1 – 5, (gdzie 1 – mało istotne, 5 – bardzo ważne).
Your answer
Liczba utworzonych nowych miejsc pracy w ramach wnioskowanej pomocy
Poprzez preferencje ukierunkowane na premiowanie wielkości zatrudnienia (tworzenie nowych etatów średniorocznych) w ramach pomocy, osiągnięty zostanie pozytywny wpływ na lokalny rynek pracy, a w szczególności wzmocniona zostanie konkurencyjność lokalnych przedsiębiorców i wzmocniona przedsiębiorczość w postaci uruchamiania własnej działalności gospodarczej.
Wysokość wkładu własnego wnioskodawcy
Poprzez preferencje dotyczące wnoszonego wkładu własnego – dla wnioskodawców oferujących wkład wyższy niż przewidywany – zwiększone zostanie zaangażowanie środków zewnętrznych (spoza LSR), a tym samym zwiększą się możliwości interwencji LSR.
Utworzenie miejsca pracy dla osoby kwalifikowanej jako defaworyzowana na lokalnym rynku pracy
Poprzez preferencje ukierunkowane na premiowanie zatrudnienia osób defaworyzowanych na lokalnym rynku pracy zwiększy się poziom lokalnej aktywności zawodowej (w tym przedsiębiorczości). Wartość dodaną stanowiło będzie ograniczanie ubóstwa oraz wychodzenie w bierności zawodowej.
Utworzenie miejsca pracy dla osoby znajdującej się w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Poprzez preferencje ukierunkowane na premiowanie zatrudnienia osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy zwiększy się poziom lokalnej aktywności zawodowej (w tym przedsiębiorczości). Wartość dodaną stanowiło będzie ograniczanie ubóstwa oraz wychodzenie w bierności zawodowej.
Utworzenie miejsca pracy w obszarach działalności preferowanych na lokalnym rynku pracy
Poprzez preferencje ukierunkowane na premiowanie tworzenia miejsc pracy w preferowanych obszarach aktywności gospodarczej osiągnięty zostanie pozytywny wpływ na rozwój usług deficytowych i/lub wspomagających trwały rozwój (endogeniczny).
Wdrażanie rozwiązań innowacyjnych
Poprzez preferencje ukierunkowane na premiowanie rozwiązań innowacyjnych wzmocniona zostanie konkurencyjność lokalnych mikro i małych przedsiębiorstw, a w odniesieniu do kapitału społecznego nastąpi zwiększenie adekwatności realizowanej interwencji.Kryterium przyczyni się do realizacji celu przekrojowego PROW 2014-2020
Wdrażanie rozwiązań z zakresu ochrony środowiska oraz przeciwdziałania zmianom klimatycznym
Poprzez preferencje ukierunkowane na premiowanie inwestycji sprzyjających ochronie środowiska i/lub przeciwdziałających zmianom klimatycznym nastąpi zmniejszenie presji działalności człowieka na środowisko naturalne. Kryterium przyczyni się do realizacji celów przekrojowych PROW 2014-2020
Organizacje pozarządowe jako wnioskodawca
Poprzez preferencje ukierunkowane na premiowanie operacji realizowanych przez NGO nastąpi wzrost potencjału trzeciego sektora, a co za tym idzie kapitału społecznego obszaru. Wartością dodaną będzie wzrost poziomu kultury organizacyjnej podmiotów III sektora.
Międzysektorowy zakres operacji/grantu
Poprzez preferencje ukierunkowane na premiowanie operacji realizowanych we współpracy sektorów, nastąpi wzmocnienie organizacyjne i/lub finansowe realizowanych projektów. Z perspektywy sektora publicznego nastąpi otwarcie na partnerów zewnętrznych; sektora gospodarczego – wzrost społecznej odpowiedzialności biznesu; sektora społecznego – wzrost zdolności finansowych i/organizacyjnych.
Integracja branż w ramach operacji/grantu
Poprzez preferencje ukierunkowane na premiowanie operacji integrujących kilka branż, zwiększy się potencjał promocyjny obszaru oraz oferta przygotowywana w oparciu o zasoby endogeniczne.
Społeczny zakres operacji/grantu
Poprzez preferencje ukierunkowane na premiowanie operacji wpływających pozytywnie na zmianę sytuacji kategorii defaworyzowanych społecznie (zgodnie z definicją LSR) wzmocnione zostanie włączanie zagrożonych wykluczeniem.
Zintegrowany charakter operacji/grantów
Poprzez preferencje ukierunkowane na premiowanie projektów uwzględniających powiązanie planowanych działań z innymi celami/przedsięwzięciami czy typami operacji, planuje się uzyskać większą wartość dodaną realizowanych operacji oraz wzmocnić poziom zintegrowania LSR.
Terytorialny zasięg oddziaływania operacji/grantu
Poprzez preferencje ukierunkowane na premiowanie projektów obejmujących zakresem interwencji teren większy niż jedna gmina obszaru osiągnięta zostanie jego większa spójność społeczna oraz poziom identyfikacji istniejącego potencjału lokalnego.
Wzmacnianie wolontariatu
Poprzez preferencje ukierunkowane na premiowanie projektów uwzględniających udział wolontariuszy wzmocniony zostanie kapitał społeczny oraz zdolności organizacyjne III sektora. Poprawie ulegnie także aktywne włączenie społeczne.
Lokalizacja inwestycji
Poprzez preferencje ukierunkowane na premiowanie inwestycji realizowanych w najmniejszych miejscowościach osiągnięte zostanie zwiększenie spójności społecznej oraz podniesienie jakości życia.
Likwidacja barier architektonicznych
Poprzez preferencje ukierunkowane na premiowanie inwestycji mających na celu likwidację barier architektonicznych przewiduje się poprawę włączenia osób z ograniczeniami ruchowymi w życie społeczne.
Konsultacje merytoryczne na etapie przygotowywania wniosku z pracownikiem Biura LGD
Poprzez preferencje ukierunkowane na premiowanie projektów przygotowywanych w drodze konsultacji z Biurem LGD osiągnięta zostanie wysoka jakość składanych aplikacji, a tym samym utrzymane zostanie oczekiwane tempo osiągania wskaźników oraz wytyczonych celów.
Jakość projektu
Poprzez preferencje ukierunkowane na premiowanie jakości projektów osiągnięta zostanie wysoka jakość składanych aplikacji, a tym samym utrzymane zostanie oczekiwane tempo osiągania wskaźników oraz wytyczonych celów.
Jakie inne, Państwa zdaniem, kryteria oceny powinny być stosowane do oceny operacji proponowanych do realizacji na obszarze LGD Lider A4?:
Your answer
7. METRYCZKA:
1) Nazwa organizacji:
Your answer
2) Adres siedziby:
Your answer
GMINA
3) Telefon
Your answer
4) www / fb
Your answer
5) Status prawny
Your answer
6) Numer we właściwym rejestrze
Your answer
7) Osoba(y) reprezentujące organizację
Your answer
8) Osoba(y) do kontaktu
Your answer
9) Zasięg obszaru działania:
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms