แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารจัดการโรงเรียนโรงเรียนบ้านบางจาก ปี พ.ศ.2562
คำชี้แจง:
1. แบบสอบถามฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารโรงเรียนบ้านบางจาก ใน 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านบุคลากร ด้านอาคารสถานที่ และด้านความสัมพันธ์กับชุมชน
2. แบบสอบถามฉบับนี้แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในการบริหารงานทั้ง 4 ด้าน
ซึ่งแบบสอบถามในตอนนี้มีทั้งหมด 19 ข้อ และเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่าโดยแบ่งระดับความพึงพอใจออกเป็น 5 ระดับ คือ
ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด 1 คะแนน
ระดับความพึงพอใจน้อย 2 คะแนน
ระดับความพึงพอใจปานกลาง 3 คะแนน
ระดับความพึงพอใจมาก 4 คะแนน
ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 5 คะแนน
ขอความกรุณาท่านอ่านข้อคำถามและทำเครื่องหมาย ✔ ลงในช่องว่างของแต่ละข้อที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านเพียงข้อเดียวและโปรดทำให้ครบทั้ง 19 ข้อ
3. ข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาโรงเรียนในด้านต่าง ๆ โดยรวม ซึ่งไม่มีผลต่อ
ผู้กรอกแบบสอบถามแต่ประการใด ทางโรงเรียนจะสงวนคำตอบของท่านไว้เป็นความลับไม่นำมาเปิดเผยและจะนำมาใช้เพื่อประโยชน์ในการวิจัยเท่านั้น
โรงเรียนบ้านบางจาก หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผู้ปกครองด้วยดีและขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม *
เพศ
Next
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy