แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้เว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

  ระดับความพึงพอใจ 5=มากที่สุด 4=มาก 3=ปานกลาง 2=น้อย 1=ต้องปรับปรุง

  1. ด้านเนื้อหา

  1.1 การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ภาพ ในเว็บไซต์มีความเหมาะสม น่าสนใจ
  1.2 มีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และข้อมูลมีการปรับปรุงอยู่เสมอ
  1.3 มีการจัดหมวดหมู่ให้ง่ายต่อการ ค้นหาและทำความเข้าใจ
  1.4 เนื้อหากับภาพมีความสอดคล้องกัน
  1.5 การจัดลำดับเนื้อหาเป็นขั้นตอน มีความต่อเนื่อง อ่านแล้วเข้าใจ
  1.6 โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจในคุณภาพของเนื้อหาระดับใด
  Please enter one response per row

  2. ด้านการออกแบบ

  2.1 การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและเข้าใจ
  2.2 ผู้ใช้งานสามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้โดยง่าย
  2.3 มีความเร็วในการแสดงภาพ ตัวอักษร และข้อมูลต่างๆ
  2.4 ภาพกับเนื้อหามีความสอดคล้องกันและสามารถสื่อความหมายได้
  2.5 ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร มีความสวยงามและอ่านได้ง่าย
  2.6 โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจในการออกแบบเว็บไซต์ในระดับใด
  Please enter one response per row

  3. ด้านการนำไปใช้ประโยชน์

  3.1เนื้อหามีประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้
  3.2 สามารถเป็นแหล่งความรู้ได้
  3.3 3.1 เป็นสื่อในการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ และงานวิจัย
  3.4 เป็นแหล่งข้อมูลที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน
  Please enter one response per row

  4. ความพึงพอใจโดยภาพรวม

  4.1 ความพึงพอใจโดยภาพรวมเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและะพัฒนาชายแดนภาคใต้
  Please enter one response per row

  ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ

  This is a required question