แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้เว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้
เพศ *
สถานะผู้ตอบ *
ระดับการศึกษา *
หน่วยงานที่สังกัด *
ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ระดับความพึงพอใจ 5=มากที่สุด 4=มาก 3=ปานกลาง 2=น้อย 1=ต้องปรับปรุง
1. ด้านเนื้อหา
*
5
4
3
2
1
1.1 การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ภาพ ในเว็บไซต์มีความเหมาะสม น่าสนใจ
1.2 มีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และข้อมูลมีการปรับปรุงอยู่เสมอ
1.3 มีการจัดหมวดหมู่ให้ง่ายต่อการ ค้นหาและทำความเข้าใจ
1.4 เนื้อหากับภาพมีความสอดคล้องกัน
1.5 การจัดลำดับเนื้อหาเป็นขั้นตอน มีความต่อเนื่อง อ่านแล้วเข้าใจ
1.6 โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจในคุณภาพของเนื้อหาระดับใด
2. ด้านการออกแบบ
*
5
4
3
2
1
2.1 การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและเข้าใจ
2.2 ผู้ใช้งานสามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้โดยง่าย
2.3 มีความเร็วในการแสดงภาพ ตัวอักษร และข้อมูลต่างๆ
2.4 ภาพกับเนื้อหามีความสอดคล้องกันและสามารถสื่อความหมายได้
2.5 ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร มีความสวยงามและอ่านได้ง่าย
2.6 โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจในการออกแบบเว็บไซต์ในระดับใด
3. ด้านการนำไปใช้ประโยชน์
*
5
4
3
2
1
3.1เนื้อหามีประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้
3.2 สามารถเป็นแหล่งความรู้ได้
3.3 3.1 เป็นสื่อในการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ และงานวิจัย
3.4 เป็นแหล่งข้อมูลที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน
4. ความพึงพอใจโดยภาพรวม
*
5
4
3
2
1
4.1 ความพึงพอใจโดยภาพรวมเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและะพัฒนาชายแดนภาคใต้
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms