Strategia Rozwoju Gminy Gietrzwałd na lata 2015-2025

Przystępujemy do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Gietrzwałd na lata 2015-2025. W tak ważnym dla gminy momencie zapraszam Państwa do wzięcia udziału w tym procesie. Strategia ma opisać potencjał gminy i bariery w jej rozwoju, a także wskazać kierunki i cele rozwojowe w sferze społecznej i gospodarczej. Strategiczne podejście do rozwoju gminy pozwoli nam wyznaczyć priorytetowe inwestycje i dzięki temu zwiększyć efektywność wydawanych publicznych pieniędzy. Strategia będzie również bardzo ważnym narzędziem w pozyskiwaniu funduszy unijnych nie tylko dla gminy ale także dla przedsiębiorców i organizacji pozarządowych.

Ankieta ma na celu poznanie opinii mieszkańców na temat życia w gminie, jej problemów oraz kierunków rozwoju. Badanie ma charakter anonimowy.

Zachęcamy do wzięcia udziału w badaniu, którego wyniki będą miały wpływ na rozwój naszej Gminy.

Wójt Gminy Gietrzwałd
Marcin Sieczkowski

  This is a required question
  Przedszkola - jakość
  Przedszkola - dostępność
  Szkoły podstawowe - jakość
  Szkoły podstawowe - dostępność
  Gimnazjum - jakość
  Gimnazjum - dostępność
  Opieka społeczna - jakość
  Opieka społeczna - dostępność
  Opieka zdrowotna - jakość
  Opieka zdrowotna - dostępność
  Oferta sportowo-rekreacyjna - jakość
  Oferta sportowo-rekreacyjna - dostępność
  Oferta kulturalna - jakość
  Oferta kulturalna - dostępność
  Please enter one response per row
  Lokalny rynek pracy (możliwość znalezienia pracy na terenie gminy)
  Gospodarka nieruchomościami – budownictwo mieszkaniowe
  Bezpieczeństwo mieszkańców
  Sieć oświetlenia ulicznego
  Sieć wodociągowa
  Sieć kanalizacyjna
  Sieć gazowa
  Sieć energetyczna
  Dostęp do szerokopasmowego Internetu
  Sieć telekomunikacyjna
  Dostępność parkingów
  Stan nawierzchni dróg
  Transport publiczny zbiorowy
  Atrakcyjność inwestycyjna gminy
  Baza noclegowa
  Baza gastronomiczna
  Oferta turystyczna gminy
  Świadomość ekologiczna mieszkańców
  Stan środowiska naturalnego
  Ład przestrzenny i estetyka gminy (np. zagospodarowanie terenów zielonych)
  Działalność Urzędu Gminy.
  Please enter one response per row
  Ośrodek turystyczny - hotele, pensjonaty, agroturystyka, lokale gastronomiczne, instytucje obsługi ruchu turystycznego
  Ośrodek rolniczy – przetwórnie płodów rolnych i zwierzęcych, jednostki obsługujące rolnictwo
  Ośrodek produkcji ekologicznej żywności –pochodzenia roślinnego i zwierzęcego
  Ośrodek kulturalny – imprezy kulturalne, dziedzictwo kulturalnego – rękodzieło, lokalni twórcy
  Ośrodek szkoleniowy - szkoły, szkolenia, konferencje na bazie istniejących ośrodków wypoczynkowych
  Ośrodek przemysłowy – więcej zakładów przemysłowych
  Ośrodek handlowy – więcej magazynów, hurtowni, sklepów
  Please enter one response per row
  Modernizacja i rozbudowa dróg na terenie gminy
  Budowa parkingów
  Większy udział gminy w działaniach na rzecz ochrony zdrowia mieszkańców
  Działania gminy w celu promowania gminy i kreowania jej wizerunku
  Rozwiązanie problemu gospodarki odpadami stałymi na terenie gminy
  Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji w miejscowościach z terenu gminy
  Wspieranie oświaty na terenie gminy
  Wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na terenie gminy
  Wspieranie przez gminę informacji na temat ekologii
  Wspieranie rozwoju bazy agroturystycznej
  Wspieranie rozwoju turystyki na terenie gminy
  Rozbudowa sieci wodociągowej
  Wspieranie działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa publicznego
  Rozwój budownictwa komunalnego
  Wspieranie inicjatyw mieszkańców w zakresie rozwoju sportu , rekreacji i turystyki
  Wspieranie inicjatyw mieszkańców w zakresie kultury, zachowania lokalnej tradycji, edukacji i ochrony dziedzictwa przyrodniczego
  Wspieranie inicjatyw mieszkańców w zakresie rozwoju lokalnego i rozwoju przedsiębiorczości
  Please enter one response per row