แบบสำรวจความพึงพอใจ
แบบสำรวจนี้เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการของสำนักงานเทศบาลตำบลควนเสาธง
เพศ *
อายุ *
ระดับการศึกษา *
ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ 1. มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย *
2. ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก รวดเร็ว *
3. ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มีความชัดเจน *
4. มีผังลำดับข้้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน *
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 1. เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพ การวางตัวเรียบร้อย *
2. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส่ *
3. เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจนถูกต้อง น่าเชื่อ *
4. เจ้าหน้าที่สามารถแก้ปัญหา อุปสรรที่เกิดขี้นได้อย่างเหมาะสม *
ด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก 1. การจัดสิ่้งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ เช่น ที่จอดรถ น้ำดื่ม *
2. มีเครื่องมือ /อุปกรณ์/ระบบในการให้บริการข้อมูลสารสนเทศ *
3. มีการจัดผังการให้บริการไว้อย่างชัดเจนสะดวก เหมาะสม *
4. อาคารสถานที่มีความสะอาดและปลอดภัย *
ข้อเสนอแนะ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy