Solicitude de alta en A Colectiva / Solicitud de alta en A Colectiva
GAL

Este formulario é para darte de alta como persoa asociada en A Colectiva, Asociación Profesional de Artistas de Galicia. Asociarse implica encher este formulario e darnos o teu consentimento para que teñamos, e usemos os datos por ben común.
Lembra poñer datos estables no tempo.
****

ESP

Este formulario es para darte de alta como persona asociada en A Colectiva, Asociación Profesional de Artistas de Galicia. Asociarse implica rellenar este formulario y darnos tu consentimiento para que tengamos, y usemos los datos por bien común.
Recuerda poner datos estables en el tiempo.

Nome / Nombre *
o que figura no teu DNI/NIF / el que figura en tu DNI/NIF
Your answer
Apelidos / Apellidos *
os que figuran no teu DNI/NIF / los que figuran en tu DNI/NIF
Your answer
Nome/s artístico/s / Nombre/s artístico/s *
Se o tes, ou o que queiras que apareza como NOME na ficha da web acolectiva.org / si lo tienes, o el que quieras que aparezca como NOMBRE en la ficha de la web acolectiva.org
Your answer
nº de DNI ou pasaporte *
Your answer
Colectivo/s ao/s que pertences / Colectivo/s al/a los que pertenece/s
de pertencer a algún / de pertenecer a alguno
Your answer
Queres falar en nome de algún colectivo?/ ¿Quieres hablar en nombre de algún colectivo? *
Solamente 1 colectivo
Que colectivo? / ¿Qué colectivo?
só unha persoa por colectivo / solo una persona por colectivo
Your answer
Estás en VEGAP? *
Sociedade de Xestión de Dereitor de Autor / Sociedad de Gestión de Derechos de Autor
Correo electrónico *
o que consultes con máis frecuencia / el que consultes con más frecuencia
Your answer
Correo electrónico (opcional)
OUTRO que consultes a miudo / OTRO que consultes con frecuencia
Your answer
Teléfono de contacto *
para avisar en caso de necesidade / para avisar en caso de necesidad
Your answer
Teléfono de contacto (opcional)
OUTRO para avisar en caso de necesidade / OTRO para avisar en caso de necesidad
Your answer
Información web *
url das webs nas que atoparte (estes datos aparecerán na túa ficha da web acolectiva.og)/ url de webs donde encontrarte (estos datos aparecerán en tu ficha de la web acolectiva.og)
Your answer
Información redes *
url das redes sociais nas que atoparte (estes datos aparecerán na túa ficha da web acolectiva.og) / url de redes sociales donde encontrarte (estos datos aparecerán en tu ficha de la web acolectiva.og)
Your answer
Enderezo / Domicilio: oficial *
no que estás empadroado ou figure no DNI / en el que estás empadronado o figure en el DNI
Your answer
Enderezo / Domicilio (alternativo)
se estás habitualmente noutro enderezo distinto ao oficial ou ben vas estar fóra un longo tempo / si estás habitualmente en otra dirección distinta a la oficial o vas a estar fuera por un largo periodo
Your answer
Disciplinas *
Cal ou cales son as túas actividades artísticas principais? / ¿Cuál o cuáles son tus actividades artísticas principales?
Required
Breve biografía *
arredor dun parágrafo co máis salientable para a ficha da web acolectiva.org / alrededor de un párrafo con lo más destacable para la ficha de la web acolectiva.org
Your answer
Obra *
En texto para a ficha da web acolectiva.org. Podes incluir ligazóns estables a fotos de tu obra. / En texto para la ficha de la web acolectiva.org. Puedes incluir enlaces estables a fotos de tu obra.
Your answer
CV *
En texto para a ficha da web acolectiva.org. Podes incluir ligazóns estables para ampliar a información. / En texto para la ficha de la web acolectiva.org. Puedes incluir enlaces estables para ampliar la información.
Your answer
Foto (tipo retrato) *
Para a ficha da web acolectiva.org, ou o carnet de artista, achéganos unha ligazón estable de descarga a boa resolución. / Para la ficha de la web acolectiva.org, o el carnet de artista, haznos llegar un enlace estable para su descarga a buena resolución.
Your answer
CONSENTIMENTO / CONSENTIMIENTO Autorización para almacenar e utilizar os teus datos para o fin exposto / Autorización para almacenar y utilizar tus datos para el fin expuesto. *
GAL ******** En cumplimento co establecido na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal e o Real Decreto 1720/2007 de 21 de decembro polo que se desenvolve a mencioada Lei Orgánica 15/1999, informamosche que prestas o teu consentimento expreso e inequívoco para o tratamento dos teus datos persoais de acordo co establecido nos parágrafos seguintes: • Os teus datos serán incluidos nun ficheiro debidamente inscrito no Rexistro Xeral de Protección de Datos. O responsable de dito ficheiro é A COLECTIVA, ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE ARTISTAS DE GALICIA co CIF G70505110 • A información que nos facilites se utilizará para: ◦ Incluirte na nosa base de datos. ◦ Incluirte no mailing e lista de correo da asociación para calquera asunto relativo á mesma. ◦ Chamarte por teléfono cando sexa necesario ou poñernos en contacto a través do mesmo por outra plataforma de mensaxería. ◦ Realizar a ficha de persoa asociada, que estará disposta ao público na web (so con algún dos datos). ◦ Outras funcións de xestión e utilidade mutua que poudesen xurdir, coma por exemplo a contratación de seguros. • Se desexas exercer os teus dereitos de acceso, rectificación, cancelación ou oposición poderás facelo desde o teu correo electrónico, mediante comunicación dirixida ao correo electrónico secretaria@acolectiva.org de A COLECTIVA, ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE ARTISTAS DE GALICIA, que estará disposto na web. //////////////////////// ESP ******* En cumplimiento con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y el Real Decreto 1720/2007 de 21 de diciembre por el que se desarrolla la mencionada Ley Orgánica 15/1999 te informamos que prestas tu consentimiento expreso e inequívoco para el tratamiento de tus datos personales de acuerdo con lo establecido en los párrafos siguientes: • Tus datos serán incluidos en un fichero debidamente inscrito en el Registro General de Protección de Datos. El responsable de dicho fichero es A COLECTIVA, ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE ARTISTAS DE GALICIA con CIF G70505110 • La información que nos facilites se utilizará para: ◦ Incluirte en nuestra base de datos. ◦ Incluirte en el mailing y lista de correo de la asociación para cualquier asunto relativo a la misma. ◦ Llamarte por teléfono cuando sea necesario o ponernos en contacto a través del mismo por otra plataforma de mensajería. ◦ Realizar la ficha de persona asociada, que estará dispuesta al público en la web (solo con alguno de los datos). ◦ Otras funciones de gestión y utilidad mutua que pudieran surgir, como por ejemplo la contratación de seguros • Si deseas ejercer tus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición podrás hacerlo desde tu correo electrónico, mediante comunicación dirigida al correo electrónico secretaria@acolectiva.org de A COLECTIVA, ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE ARTISTAS DE GALICIA que estará dispuesto en la web.
Responsabilidade de certeza / Responsabilidad de certeza *
Declaras que os datos aportados son certos e faste responsable dos mesmos. / Declaras que los datos aportados son ciertos y te haces responsable de los mismos.
Aceptación alta persoa asociada / Aceptación alta persona asociada *
Lidos os estatutos vixentes da asociación dispoñibles na web acolectiva.org, aceptas a alta como persoa asociada en A Colectiva, Asociación Profesional de Artistas de Galicia. Esta alta faríase efectiva trala súa aprobación polo órgano de representación, e tralo pagamento da cota correspondente. / Leídos los estatutos vigentes de la asociación disponibles en la web acolectiva.org, aceptas el alta como persona asociada en A Colectiva, Asociación Profesional de Artistas de Galicia. Este alta se hará efectiva tras su aprobación por el órgano de representación, y tras el pago de la cuota correspondiente.
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms