Peb Xav Hnov Los Ntawm Koj (Hmong)
Disability Rights California, California Cov Kab Ke Tiv Thaiv thiab Pab Txhawb, yog lub koom haum pab dawb uas pab txhawb, qhia kev paub, tshawb nrhiav qhov tseeb, thiab hais daws teebmeem ua ntej thiab pov thaiv cov cai ntawm cov neeg xiam oos qhab hauv xeev California. Peb lub zeem muag tias lub ntiaj teb tsis muaj dab tsi cuam tshuam, tsis muaj kev sib cais, muaj ntau haiv neeg uas saib tau txhua tus thiab mloog txhua tus hais. Hauv lub ntiaj teb no, txhua tus neeg uas yog neeg xiam oos qhab txaus siab rau lub zog ntawm kev muaj vaj huam sib luag cov cai thiab cov hauv kev, muaj lub meej mom, kev xaiv, kev tsis nce rau lwm tus thiab kev ywj pheej los ntawm kev ua phem, kev tsis saib xyuas, thiab kev sib cais.

Peb xav tau koj cov lus pom raws li qhov peb tshuaj xyuas thiab qhia qhov xaiv ua ntej ntawm peb cov haujlwm rau tsib xyoos tom ntej. Thov qhia peb paub yog koj pom zoo tias cov haujlwm uas peb ua muaj npe hauv peb qhov kev npaj tam sim no yog ib qho tseem ceeb thiab yog tias muaj lwm qhov kev xiam oos qhab cuam tshuam txog cov teebmeem uas koj xav kom peb los hais daws. Koj yuav pom peb cov hom phiaj tam sim no thiab cov hom phiaj me ua tau piav qhia hauv peb Qhov Kev Npaj Txog Cov Kev Pab Txhawb Xyoo 2018-2022 ntawm:
https://www.disabilityrightsca.org/what-we-do/strategic-plan

Koj tuaj yeem qhia peb txog yam uas tseem ceeb tshaj plaws uas yog teb cov lus nug hauv qab no. Yog tias koj xav tau kev pab, thov hu rau peb ntawm (800) 776-5746 thiab hais tias, “Kuv xav tau kev pab nrog txog nej qhov kev ntsuam xyuas.”

Peb xav tau koj cov lus teb tsis pub dhau Lub Plaub Hlis 12, 2019

1. Yam teebmeem loj tshaj plaws rau cov neeg xiam oos qhab niaj hnub no yog dab tsi?
Your answer
2. Yam tseem ceeb tshaj plaws uas Disability Rights California yuav tsum tau nqis tes ua lub xyoo txuas ntxiv no yog dab tsi?
Your answer
3. Yam uas muaj kev txhawj xeeb tshaj plaws txog qhov kev cuam tshuam rau cov neeg xiam oos qhab yog dab tsi?
Your answer
4. DRC cov kev pab uas tseem ceeb tshaj plaws rau koj yog dab tsi? Puas muaj lwm cov kev pab tshiab lossis cov kev pab sib txawv uas peb yuav tsum tau muab?
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service