แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ *
ระดับการศึกษา *
อาชีพ *
ส่วนที่ 2 : ความพึงพอใจในการใช้บริการข้อมูลบนเว็บไซต์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รายละเอียด : ด้านข้อมูล *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
มีชื่อหน่วยงาน/แหล่งข้อมูล
ภาษาเข้าใจง่าย กระชับ อธิบายชี้แจงข้อมูลได้ชัดเจน
ข้อมูลเป็นปัจจุบันและถูกต้อง
ข้อมูลที่นำเสนอครบถ้วนตรงกับความต้องการ
ส่วนที่ 3 : ความพึงพอใจในการใช้บริการข้อมูลบนเว็บไซต์เว็บไซต์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รายละเอียด : ด้านการใช้งาน
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
ความรวดเร็วในการเข้าถึงหน้าเว็บเพจ
ใช้งานง่ายและสะดวกในการค้นหาข้อมูล
สามารถส่งข้อมูลติดต่อกลับได้
Clear selection
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy