แบบประเมินกระบวนการบริหารจัดการการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คำชี้แจงการประเมิน : แบบประเมินนี้เป็นการประเมินการบริหารจัดการการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 เพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุงการบริหารจัดการการเรียนการสอนต่อไป
ข้อมูลทั่วไป
เพศ *
Required
ตำแหน่ง *
Required
ประสบการณ์การสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป *
Required
สังกัดคณะ-วิทยาลัย *
Required
ความพึงพอใจของอาจารย์ผู้สอนที่มีต่อการบริหารจัดการการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
ด้านหลักสูตร
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1. มีการชี้แจงรายละเอียดของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและแผนการเรียนให้ผู้สอนทราบผ่านช่องทางต่างๆ
2. หมวดวิชาศึกษาทั่วไปส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้กว้าง มีความรอบรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม และรู้เท่าทันสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงของสังคม
3. จำนวนหน่วยกิตในแต่ละกลุ่มวิชาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปมีความเหมาะสม
4. เนื้อหาแต่ละรายวิชามีความทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์และสามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตในสังคมปัจจุบัน
5. แผนการเรียนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปแต่ละภาคการศึกษามีความเหมาะสม สอดคล้องตามแผนการเรียนของคณะ
ด้านการเปิดรายวิชา/การจัดตารางเรียน
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
6. มีการเปิดรายวิชาพร้อมกำหนดตารางเรียนตารางสอนก่อนถึงกำหนดการลงทะเบียนเรียน
7. วันและเวลาในการจัดตารางเรียนตารางสอนมีความเหมาะสม
8. การประสานงานด้านการเปิดรายวิชา/การจัดตารางเรียนมีความเหมาะสม
9. จำนวนรับนิสิตในแต่ละรายวิชามีความเหมาะสมและสอดคล้องกับขนาดของห้องเรียน
10. มีการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดรายวิชา การเพิ่มกลุ่มเรียน การเพิ่มจำนวนรับ หรือการปิดกลุ่มเรียนที่ชัดเจน
ด้านการจัดสอบ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
11. มีการจัดตารางสอบเหมาะสมและสอดคล้องกับปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย
12. มีการจัดสรรวันและเวลาสอบร่วมกับคณะ/วิทยาลัย อย่างชัดเจน
13. การประสานงานด้านการจัดส่งต้นฉบับข้อสอบมีความเหมาะสม
14. การประสานงานด้านการจัดสอบกับอาจารย์ผู้สอนมีความเหมาะสม
15. มีการแจ้งระเบียบ ประกาศ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการสอบอย่างชัดเจน
ด้านการตรวจและจัดส่งคะแนนสอบ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
16. ผลคะแนนสอบมีความถูกต้องแม่นยำ
17. ความรวดเร็วของการจัดส่งคะแนนสอบให้อาจารย์ผู้สอน
18. ขั้นตอนการขอตรวจสอบคะแนนสอบของนิสิตที่คะแนนสอบไม่ปรากฎมีความชัดเจน ไม่ซับซ้อน
19. ความถูกต้อง รวดเร็วของการตรวจสอบคะแนนสอบของนิสิตที่คะแนนสอบไม่ปรากฎ
20. มีการแจ้งแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและการจัดส่งคะแนนสอบให้อาจารย์ทราบ
ด้านการอนุมัติผลการศึกษา
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
21. การกำหนดช่วงเวลาของการส่งผลการศึกษามีความเหมาะสมและสอดคล้องตามปฏิทินการศึกษา
22. มีการชี้แจงระเบียบ หรือประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับการวัดผลและประเมินผลการศึกษาตลอดจนแนวปฏิบัติในการส่งผลการศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไปที่ชัดเจน
23. ขั้นตอนในการส่งผลการศึกษามีความสะดวก ไม่ซับซ้อน
24. ขั้นตอนในการขอแก้ไขผลการศึกษามีความเหมาะสม
25. การอนุมัติผลการศึกษาเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดในปฏิทินการศึกษา
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms