แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลวัดสิงห์
* ชื่อ-นามสกุล ผู้ขอรับบริการ (บุคคลหรือหน่วยงาน)
ที่อยู่
โทรศัพท์
ขอรับบริการจาก (ชื่อหน่วยงานผู้ให้บริการ)
Clear selection
เรื่องที่ขอรับบริการ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพ การวางตัวเรียบร้อย เหมาะสม
Clear selection
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส่
Clear selection
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อถือ
Clear selection
เจ้าหน้าที่สามารถแก้ปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม
Clear selection
มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย
Clear selection
มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย
Clear selection
ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มีความชัดเจน
Clear selection
ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก รวดเร็ว
Clear selection
มีผังลำดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน
Clear selection
เจ้าหน้าที่ให้บริการตามลำดับคิว ก่อน-หลัง
Clear selection
การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ เช่น ที่จอดรถ น้ำดื่ม ฯลฯ
Clear selection
มีการจัดผังการให้บริการและการใช้อาคารไว้อย่างชัดเจน สะดวก เหมาะสม
Clear selection
อาคารสถานที่มีความสะอาด ปลอดภัย
Clear selection
ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
Clear selection
ด้านข้อมูลข่าวสารที่ให้บริการแก่ประชาชน
Clear selection
ด้านสถานที่ในการบริการข้อมูลข่าวสาร
Clear selection
ด้านวิธีการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนา
Clear selection
ด้านบริการการรับชำระภาษี
Clear selection
ด้านบริการการอนุญาตก่อสร้างอาคาร
Clear selection
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy