แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ ได้จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือหน่วยงานต่าง ๆ ของกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจนี้มาประมวลสรุปผลลัพธ์ทำแผนปรับปรุงการให้บริการ และดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องของการให้บริการด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพตรงกับความต้องการของผู้รับบริการมากยิ่งขึ้น
ชื่อผู้ขอรับบริการ (บุคคลหรือหน่วยงาน)
ชื่อผู้ขอรับบริการ (บุคคลหรือหน่วยงาน)
ตำแหน่ง
ส่วนที่ ๒ เรื่องที่ขอรับบริการ
ส่วนที่ ๓ แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการ
๑. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้รับบริการ
๑.๑ เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี
๑.๒ เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส่
๑.๓ เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง และน่าเชื่อถือ
๑.๔ เจ้าหน้าที่สามารถแก้ปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม
๑.๕ ความเสมอภาคในการให้บริการ เช่น ใครมาก่อนได้ก่อน การให้บริการตามลำดับคิว
๑.๖ ระยะเวลารอคอยในการรับบริการ
๒. ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
๒.๑ มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย
๒.๒ ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มีความรวดเร็ว
๒.๓ ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวกรวดเร็ว
๒.๔ ความชัดเจนของป้ายประกาศ ป้ายแนะนำบริการภายในอาคาร และนอกอาคาร
๓. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
๓.๑ การอำนวยความสะดวกในการบริการ เช่น เอกสารคำร้องต่าง ๆ ที่นั่งคอยรับบริการ เป็นต้น
๓.๒ มีผังลำดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน
๓.๓ ความสะอาดของสถานที่ให้บริการ
ส่วนที่ ๔ ท่านคิดว่ากลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาควรปรับปรุงด้านใด
ส่วนที่ ๕ สิ่งที่ท่านประทับใจเมื่อมาขอรับบริการจากกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ส่วนที่ ๖ ข้อเสนอแนะ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2. - Terms of Service