แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการข้อมูลด้านแรงงานผ่านเว็บไซต์ สนง.จังหวัดกระบี่ ประจำปีงบประมาณ 2560
สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ มีความประสงค์จะสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านแรงงาน เพื่อแก้ไข ปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักงานแรงงานจังหวัด ให้มีความครบถ้วน ทันสมัย และตรงกับความต้องการของผู้รับบริการ จึงขอความร่วมมือจากผู้รับบริการกรอกแบบสอบถาม เพื่อสำนักงานแรงงานจังหวัดจะได้นำไปเป็นข้อมูลประกอบการแก้ไขปรับปรุงเว็บไซต์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบริการ ต่อไป
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ช่วงอายุ *
เพศ *
(3) อาชีพ *
ส่วนที่ 2 ระดับความพึงพอใจต่อข้อมูลด้านแรงงาน
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ (เพิ่มเติม)
Your answer
โปรดเลือกระดับความพึงพอใจตามความคิดเห็นของท่าน *
พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
พอใจ
ปานกลาง
ปรับปรุง
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม
ข้อมูลสถานการณ์แรงงานจังหวัด/สถิติแรงงานจังหวัด
ความครบถ้วนของข้อมูล
ความถูกต้องของข้อมูล
ความทันสมัยของข้อมูล
ประโยชน์ในการนำข้อมูลไปใช้งาน
การจัดหมวดหมู่เนื้อหาบนเว็บไซต์
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms