แบบสำรวจความต้องการและความคาดหวังของอาจารย์สังกัดภาควิชาคลินิกต่อการสนับสนุนด้านการวิจัย คณะแพทยศาสตร์
วัตถุประสงค์ของแบบสำรวจนี้ เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาปรับปรุงแนวทางการให้บริการด้านการสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาด้านการวิจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องการใช้เป็นสื่อสำหรับอาจารย์สังกัดภาควิชาคลินิก เพื่อมีผลสะท้อนต่อการบริหารจัดการด้านการวิจัยของคณะแพทยศาสตร์ เนื่องจาก อาจารย์ภาควิชาคลินิกอาจจะมีข้อจำกัดต่อการดำเนินงานวิจัย อันเป็นผลจากภาระงานด้านการเรียนการสอน และงานบริการรักษาพยาบาล ซึ่งมีปริมาณมากและอาจไม่เอื้อต่อการวิจัย ขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านที่สละเวลาตอบแบบสำรวจ
เพศ *
อายุการทำงาน *
เคยเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยหรือผู้ร่วมโครงการวิจัย *
เคยรับทุนวิจัยคณะแพทยศาสตร์ (หัวหน้าโครงการ/อาจารย์ที่ปรึกษา) *
เคยรับทุนวิจัยภายนอกคณะฯ (ภายในประเทศ) *
เคยรับทุนวิจัยต่างประเทศ *
เป็นเจ้าของผลงานหรือผู้ร่วมในผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ *
เป็นเจ้าของผลงานหรือผู้ร่วมในผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ *
ต้องการการสนับสนุนการเขียนโครงร่าง/โครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัย *
Required
ต้องการการสนับสนุนการเขียนโครงการเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ *
Required
ต้องการผู้ช่วยวิจัยในการสืบค้นเวชระเบียนผู้ป่วยกลุ่มตัวอย่าง *
Required
ต้องการผู้ช่วยวิจัยในการเก็บข้อมูล/สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง *
Required
ต้องการผู้ช่วยวิจัยในการจัดเก็บเวชภัณฑ์หรือสิ่งส่งตรวจในการวิจัย *
Required
ต้องการการสนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติการวิจัย *
ต้องการผู้ช่วยนักวิจัยระดับ PhD.หรือ Post Doc เพื่อช่วยวิจัยด้าน basic science ในระดับลึก
ต้องการทำงานวิจัยร่วมกับอาจารย์ภาควิชาปรึคลินิก *
กรณีต้องการร่วมงานวิจัยกับอาจารย์ภาควิชาปรีคลินิก (กรุณาระบุภาควิชา)
Your answer
ต้องการที่ปรึกษา (Mentor) ในโครงการวิจัย *
Required
ต้องการการสนับสนุนการเขียนบทความต้นฉบับภาษาไทย (Manuscript) *
Required
ต้องการที่ปรึกษาชาวต่างประเทศในการเขียนบทความต้นฉบับ (Manuscript editor) *
Required
กรณีต้องการ Manuscript editor ชาวต่างประเทศ (กรุณาระบุสาขาวิชา)
Your answer
สาเหตุหรือปัญหาที่เป็นอุปสรรคในการทำวิจัย (ระบุ)
Your answer
ความต้องการและความคาดหวังอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการวิจัย คณะแพทยศาสตร์
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms