แบบประเมิน โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กลุ่มโรงเรียนเพชรวังโป่ง กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการครู การจัดทำสื่อและใช้ ICT ในกิจกรรมการเรียนการสอน วันที่ 12-13 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมมงคลมังคโล โรงเรียนอนุบาลวังโป่ง

เพื่อที่จะช่วยให้เราพัฒนาการอบรม/สัมมนา กรุณาช่วยประเมินผลและให้คำแนะนำกับการอบรมครั้งนี้
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question