แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการข้อมูลด้านแรงงานผ่านเว็บไซต์สำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ 2560
สำนักงานแรงงานจังหวัดมีความประสงค์จะสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านแรงงาน เพื่อแก้ไข ปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักงานแรงงานจังหวัดให้มีความครบถ้วน ทันสมัย และตรงกับความต้องการของผู้รับบริการ จึงขอความร่วมมือจากผู้รับบริการกรอกแบบสอบถาม เพื่อสำนักงานแรงงานจังหวัดจะได้นำไปเป็นข้อมูลประกอบการแก้ไขปรับปรุงเว็บไซต์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบริการ ต่อไป
Email address *
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.เพศ *
2.ช่วงอายุ
3.อาชีพ
ส่วนที่ 2 ระดับความพึงพอใจต่อข้อมูลด้านแรงงาน
ท่านโปรดเลือกระดับความพึงพอใจตามความคิดเห็นของท่าน
พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
พอใจ
ปานกลาง
ปรับปรุง
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม
ข้อมูลสถานการณ์แรงงาน
สถิติแรงงาน
ความครบถ้วนข้องข้อมูล
ความถูกต้องของข้อมูล
ประโยชน์ในการนำข้อมูลไปใช้งาน
การจัดหมวดหมู่เนื้อหาบนเว็บไซต์
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy